قرارداد 10 ساله سردار با بردياف

سرمربي معروف براي آزمون تصميم ميگيرد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

سردار آزمون بعد از دو فصل بازي در روستوف دوباره به روبین کازان برميگردد. اتفاقي حیرت انگیز که بیشتر شبیه یک پسرفت براي مهاجم تیم ملي ایران اســت. ســردار آزمون که با دعوایي عجیب از روبین کازان جدا شــده بود و کارشان به فیفا کشــید، دوباره به این تیم بر ميگردد. ســردار آزمون مهاجم سابق روســتوف که انتقالش به روبینکازان هنوز قطعي نشده دیروز در معاینات پزشکي این تیم شرکت کرد. ممکن است انتقال او به روبینکازان در آینده نزدیک اعالم شود. سردار قراردادي را با قربان بردیاف، ســرمربي سرشناس روسي دارد که تا 10 سال باید با این مربي همکاري کند. به نظر ميرســد مربي سرشناس که مدیر برنامههاي سردار هم هست، دوباره با کازان آشتي کرده و حاال بر همین اساس است که ســردار با قراردادي چشــمگیر به کازان برميگردد. فوتبال ایران امید زیادي به درخشش سردار در لیگهاي بزرگ دنیا دارد اما به نظر ميرسد قرارداد خاص این بازیکن ترکمن با فامیل دور پدرياش و تصمیمهاي او براي سردار سبب شده تا این رویا محقق نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.