آغاز حاشيهها در ليگ فوتسال از بازي نخست آذرخش نيامد، ۳ بر صفر بازنده شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

نخستین بازي لیگ برتر فوتسال بدون برگزاري مسابقه به پایان رسید! قرار بود لیگ برتر فوتسال از ساعت 18 دیروز (سهشنبه) با دیدار تیمهاي فرشآراي مشهد و آذرخش بندرعباس آغاز شود که این مسابقه به علت حاضر نشدن آذرخش برگزار نشد. با توجه به قانون مسابقات، اگر تیمي 20 دقیقه پس از زمان مقرر شده براي آغاز بازي در زمین حاضر نشود، این مسابقه 3 بر صفر به نفع تیم حاضر در زمین خواهد بود. پس از گذشت 20 دقیقه از ساعت 81، تیم آذرخش به سالن نیامد تا این بازي با نتیجه 3 بر صفر به نفع فرشآرا شود. با این شرایط و البته اتفاقات قبلي به نظر ميرسد شــاهد لیگ پرحاشیهاي خواهیم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.