كیروش: با كاركنان هتل بازي كرديم چين و قطر را برديم

طول زمين تمرین مان 60 متر است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كارلوس كیروش در گفتوگو با هفتهنامه «اكسپرســو» پرتغال در مورد وضعيت تيم تحتهدايتش كه آن را براي دومين دوره متوالي به مسابقات جام جهاني رســاند، صحبتهاي جالبي انجام داد. صحبتهايي كه البته جنجالي هم بود. او در آغاز اين مصاحبه گفت:«ايران پيشتاز تيمهاي آسيايي در ردهبندي فيفــا و باالتر از تيمهــاي ژاپن، كره جنوبي و البته چيــن كه ميليونها يورو در فوتبال سرمايهگذاري كرده، اســت. ما حتي زمين تمرين مناسبي نداريم. درســت است كه ما در زميني كه سبزرنگ است، تمرين ميكنيم اما طول آن تنها 0۶ متر است (زمين اســتاندارد مورد تأييد فيفا 100 و 110 متر است). مــا محدوديتهاي مالي و اجرايي زيــادي در تيم ملي ايران داريم كه بهدليل تحريمهايي اســت كه عليه ايران وضع شده كه بهعقيده من بيعدالتي محض است و هم بهلحاظ سياسي و هم بهلحاظ ورزشي به منافع جامعه ضربه ميزند. فدراســيون فوتبال ايران حتي نميتواند پاداش حضورش در مســابقات جام جهاني را دريافت كند، نميتواند پول مســتقيمي به دســت آورد و همه اينها بهخاطر شــرايط بينالمللي ايران است. كنار اينها مشكات سازماني ديگر هم هست، يك روز آب داريم، يك روز آب نداريم، بازيكناني هستند كه در شرايط خاصي هستند و كسي به آنها رواديد نميدهد.»

ســرمربي تيم ملي فوتبال ايران در پاســخ به اين پرسش كه «چطور اين شرايط را مديريت ميكنيد؟» گفت: بايد راهحلهاي خاقانه پيدا كنم. يك بار ما در دبي امارات اردوي تداركاتي برگزار كرديم و قرار بود آنجا يك بازي دوســتانه با تونس به منظور آمادهســازي خود براي انجام دو ديدار رســمي مقابل قطر و چيــن در مرحله انتخابي جام جهاني 2018 برگزار كنيم اما متأســفانه بهدليل مشكات سياسي به وجود آمده بين دو كشور انجام اين بازي تداركاتي لغو شد. در آن شــرايط چهكاري ميتوانستم بكنم؟ با دوستم كه در دبي مدرسه فوتبال دارد، تماس گرفتم و ترتيب برگزاري يك بازي دوســتانه با تيم ستارههاي آفريقا را دادم.»

كیروش در پاسخ به اين پرسش كه «بازی با تيم ستارههاي آفريقا چه بود؟ » گفت: «تعبير من اين است. ما با بازي مقابل تيم ستارههاي آفريقا خود را آماده كرديم و سپس در دو ديدار رسمي قطر و چين را شكست داديم. اما داستان تيم ستارههاي آفريقا چه بود؟ (با خنده) تيمي متشكل از كاركنان هتلهاي دبي! .»

آيا ايرانيها فوتبال را دوســت دارند؟ اين پرسش بعدي بود كه سرمربي 4۶ســاله تيم ملي ايران آن را اينطور پاســخ داد: « در تهران بهتنهايي 17 روزنامه ورزشــي وجود دارد و كنارش خبرگزاريها، شبكههاي تلويزيوني و راديوها هم هستند كه دقيقه به دقيقه فوتبال را دنبال ميكنند. اكثريت 80 ميليون جمعيت ايران فوتبال را دنبال ميكنند و تيم پرســپوليس بهتنهايي 25 ميليــون هوادار دارد. فوتبال ورزش اول، دوم، ســوم، چهارم و پنجم در كشور ايران است. بازيهايي از تيم ملي ايران بوده كه 0۳ هزار هوادار پشت درهاي بسته ورزشگاه مانده و بهدليل پر شدن ورزشگاه شانس تماشاي بازي را از دست داده و پشت درهاي بسته بازي را از راديو گوش دادهاند. در برخي موارد حتي پليس مجبور ميشــود تا از شعاع 01كيلومتري مانع رفتن مردم به ورزشگاه شود كه اين باورنكردني و فوقالعاده است.»

سرمربي تيم ملي در تمجيد از ايران گفت: «ايران كشوري زيباست. زماني كه تخت جمشــيد را از نزديك ديدم، تأثير زيادي روي من گذاشــت. ايران قدمتي 005۳ساله دارد و از همان سالهاي دور هم قراردادهاي كاري وجود داشــته و زنان نيز حق خروج از كشــور را داشتهاند. نسبت به نظر مردم غرب به ايران واقف هستم اما از آنها دعوت ميكنم كه از اين كشــور و تهران ديدن كنند. دنيا، دنياي ديوانگي گاوبازها و سرخپوستها و بدها و خوبها نيســت! در نهايت همه ما انسان هستيم.»

كیروش در پايان در پاســخ به اين پرسش كه آيا همچنان با ايران به كارتان ادامه خواهيد داد يا جاي ديگــري خواهيد رفت؟ گفت: «من اينطور به قضيه نگاه ميكنم كه ســه تيم مختلف را چهار بار به جام جهاني رســاندهام (آفريقاي جنوبي در ســال ،2002 پرتغال در سال 2010 و ايران در ســالهاي 2014 و .)2018 در تيمهاي باشــگاهي اسپورتينگ ليسبون، منچستريونايتد و رئال مادريد كار كردهام و حاال هم براي دو بار متوالي تيم ملي ايران را به جام جهاني رساندهام كه بهنظر آمار بدي نيست. با وجود اين، فكر ميكنم كه زود است بخواهم در مورد آيندهام صحبت كنم. تا زماني كه از كارم لذت ببرم به آن ادامه خواهم داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.