علي كريمي: شايد در كرواسي نمانم

افتخار ميكنم پيراهن آندو را پوشيدم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اگرچه فصل گذشته براي علي كريمي در كرواســي خوب شروع نشد اما در پايان فصــل او روزهاي خوبي را ســپري كرد و توانســت براي لكوموتيو مهــرهاي كليدي باشــد. درخشــش در تركيــب لكوموتيو زاگرب باعث تمجيــد كارلوس كیروش از او شــد و در نهايت به تيم ملي هم رســيد و مقابل ازبكســتان در تركيــب ثابت تيم ملي به ميــدان رفت. اين جــوان باانگيزه فوتبال ايران حاال به آيندهاي روشــن فكر ميكند. او كه 4 ســال ديگر از قراردادش با ديناموزاگرب باقي مانده اميدوار به ادامه حضور در فوتبال اروپا است و اينكه بتواند در جام جهاني 2018 روسيه براي تيم ملي بازي كند.

كريمي در تازهتريــن مصاحبهاش از كارلــوس كیروش تشــكر ميكنــد: «در روزهاي سخت كرواسي كارلوس كیروش واقعــا به مــن روحيــه داد. آن زماني كه خيليها نســبت به من كم لطــف بودند، كیروش مرا به تيم ملي دعوت كرد و اين باعث خوشــحاليام بود. كیروش هميشه بــه من لطف داشــت و حمايتم كرد. البته اين مساله در قبال همه بازيكنان تيم ملي است و كیروش هميشه بازيكنانش را مورد حمايــت قرار ميدهد و هواي همه را دارد. من از كیروش واقعا تشــكر ميكنم. وقتي اولين گلم را بــراي لكوموتيو زاگرب زدم، كــیروش در پيامي كــه در فيس بوكش منتشــر كرد درباره ايــن گل هم واكنش نشان داد و از من تمجيد كرد. اين موضوع واقعا انگيزهام را باال برد. من هميشه قدردان زحمات اين مربي هستم و اميدوارم بتوانم جواب محبتهايش را بدهم.»

كريمي خوشــحال اســت كه شماره 14 تيم ملي را پوشيده: «من به اين دليل شماره 14 تيم ملي را برتن كردم كه كسي آن را نپوشــيده بود. ميدانم كه شماره 14 را قبا آندرانيك تيموريان ميپوشــيد كه بازيكن بزرگي اســت. آندو يكي از بهترين بازيكنــان دهه اخير فوتبال ايران اســت و افتخار ميكنم كه اين پيراهن را پوشيدم و براي تيم ملي كشورم بازي كردم.»

كريمي براي فصــل بعد چه برنامهاي دارد؟ او ميگويــد: «من 4 ســال ديگر با ديناموزاگــرب قــرارداد دارم و عاقه مند هســتم تا حضورم در فوتبــال اروپا ادامه داشته باشد. حتما ميدانيد كه در لكوموتيو زاگرب هــم بهعنوان يار قرضي بازي كردم و وضعيتــم براي آينده با موافقت باشــگاه ديناموزاگرب روشــن خواهد شد. با وجود اين دوســت دارم اگر شرايط مهيا شود در يك كشــور اروپايي ديگر فوتبالم را ادامه دهم و از كرواســي خارج شوم اما نميدانم وضعيتم چطور رقم ميخورد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.