شفيعي؛ يك و نيمفصل در اف سي سئول

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خالد شــفيعي يكــي از چهرههاي خبرســاز فوتبال ايران در نقل و انتقاالت بود.

او پــس از كشــمكشهايي كــه با مســووالن تراكتورســازي براي تمديد قــرارداد داشــت، مورد توجه اســتقال قرار گرفــت و در حالي كه همگان تصور ميكردند ايــن بازيكن آبي پوش خواهد شــد، ناگهــان راه كره جنوبــي را پيش گرفت و به اف سي سئول پيوست.

شــفيعي در روزهــاي گذشــته در آزمايشهــاي پزشــكي باشــگاه كرهاي حضــور يافت و در نهايت قــراردادش را امضا كرد و ســپس راهي تمرين اف سي ســئول شد و براي نخســتين بار در اين تمرين حضور پيدا كرد. با توجه به اينكه اكنــون نيمفصل رقابتهــاي ليگ كره جنوبي است، شــفيعي با باشگاه اف سي سئول قراردادي يك و نيم ساله امضا كرد و تا پايان فصل آينده بازيكن تيم كرهاي خواهد بود.

شفيعي اولين بازيكن ايراني است كه بــه ليگ كره جنوبــي راه پيدا ميكند و در تركيب يك تيم از اين كشــور حضور خواهد داشت. حضور اين بازيكن ميتواند راه را بــراي بازيكنان ايراني در ليگ كره جنوبي باز كند تا شايد از اين پس شاهد حضور بازيكنان بيشتري از ايران در اين ليگ باشيم. اف سي سئول در رده هفتم كــي ليگ قرار دارد و تاش ميكند رتبه خود را ارتقا بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.