رفيعي:الخورراميشناسم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرانجام بعد از هفتهها كشــمكش مراحــل نهايي عقد قرارداد هافبك ايراني با باشگاه قطري انجام شد تا به صورت رسمي اين انتقال رونمايي شود.

هافبك نورآبادي فوتبال ايران تصميم گرفــت در فصــل منتهي به جــام جهاني فوتبالــش را در ليگ ســتارگان قطر ادامه بدهد. سروش رفيعي هافبك فصل گذشته پرســپوليس بعد از بازي بــا لخويا در ليگ قهرمانان آسيا در دوحه ماند تا مذاكرات با چند باشــگاه قطري را آغاز كند. اتفاقي كه منجر به توافق اين بازيكن با باشــگاه الخور شــد تا او بهعنوان تنها ايراني جديد فوتبال قطر معرفي شود.

شماره 7 فصل گذشته پرسپوليس كه به الخور پيوســت در گفتوگويي كوتاه به روزنامه الوطن گفت:«من ليگ ســتارگان قطر را دنبال ميكردم و باشگاه الخور را به خوبي ميشناسم. اين تيم بازيكنان توانمند زيــادي دارد و از حمايت خوب هوادارانش برخوردار است. اميدوارم بتوانم فصل خوبي را با اين تيم در ليگ ستارگان تجربه كنم و به اهدافي كه دارم برسم.»

قرارداد سروش رفيعي با باشگاه الخور قطر يك ساله اســت و در اين تيم همانند پرســپوليس پيراهــن شــماره 7 را بر تن خواهد كرد. مسووالن اين باشگاه در بازتاب اين خريد جنجالي مدعي شدند با پيوستن ســروش رفيعي تمام نگرانيهــاي آنها در ميانــه ميــدان از بين رفته چون ســروش تواناييهايي دارد كه الخور فاقد آنها بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.