كرهدرفكرانتخابجانشيناشتليكه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اتحاديه فوتبال كره جنوبي ،)KFA( كيم هو گون، نايبرييــس اين اتحاديه را بهعنوان رييس كميته فني KFA انتخاب كرد. كيم ۶۶ ساله جاي لي يونگسو را پر كــرد كه در تاريخ 15 ژوئــن 25( خرداد) در روزي كه اولي اشــتليكه از سرمربيگري كره جنوبي اخراج شد از سمت خود استعفا كــرد. اوليــن كار كيم هو گــون بهعنوان رييس كميتــه فني اتحاديــه فوتبال كره جنوبي انتخاب جانشــين اشتليكه خواهد بود. كره جنوبي در حال حاضر با ۳1 امتياز در رده دوم گــروه A از رقابتهاي مرحله انتخابي جام جهاني 2018 در منطقه آسيا ايستاده و با ايران صدرنشين كه خيلی زود صعودش به جام جهاني روســيه را قطعي كرده، 7 امتياز فاصلــه دارد. اين در حالي اســت كه اين تيم در فاصله دو بازي مانده بــه پايان اين مرحلــه از رقابتها تنها يك امتياز بيشتر از ازبكستان سوم جدولي دارد.

كــره جنوبــي در چارچــوب همين رقابتها در تاريخ 2۳ آگوست 9( شهريور) بــا ايران و پنــج روز بعد با ازبكســتان در تاشــكند بازي خواهد كرد. از هر دو گروه منطقه آســيا تنها دو تيم به طور مستقيم راهي مرحلــه پاياني جــام جهاني 2018 روسيه ميشوند. كرهجنوبي در تاش است تا براي نهميــن دوره متوالــي راهي جام جهاني شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.