منشا - طارمي؛ زوج خوبي ميشوند؟

9 كنار .90 قرار اســت امسال كنار هم مقابلهاي سخت با مدافعان حریفان لیگ برتري و البته آســیایي داشته باشند. آنها دو مهاجم اصلي پرسپولیس در این فصل خواهند بود و از همین حاال امیدواريهاي زیادي را براي تداوم موفقیت در این فصل باعث شــدهاند. البته كه خیلي سخت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - محمد قراگزلو ‪Mohammad Gharagozlou‬

فصل پيــش و در مقاطعي كــه علي عليپور بهعنوان زوج كنار مهدي طارمي بازي ميكرد اين دو مهاجم فاصله زيادي با هم نداشتند. معموال در مدل ايتاليايي اين سيستم، وقتي تيم قصد دفاع از جلو داشــته باشد، دو مهاجم تيم از يكديگر فاصله ميگيرنــد و در اين شــرايط هافبك تهاجمي تيم آنقدر باال ميآيد كه بعضــا در نقش مهاجم ظاهر ميشود. پرسپوليس از اين مدل ايتاليايي استفاده نميكرد و با توجه به سيستم 4-4-2 دياموند اين تيم دو مهاجم ســرخها بيشتر نزديك به هم و در كنار مدافعــان مياني حريف بودنــد. در مقاطعي بخصوص يك ســوم پاياني فصــل زوج طارمي – عليپور كارايي بااليي از خود نشــان دادند و حتي در مقام مقايسه با زوج طارمي – اميري بهتر عمل كردند. ايــن برتري و هماهنگــي باالتر از آنجايي نشات ميگرفت كه مدل توپگيري عليپور با اميري كه اساسا مهاجم نيست و بيشتر يك هافبك چپ شناخته ميشــود، تفاوت داشــت. در اين حالت عليپور هــم مقابل خط دفــاع و در بين مدافعان حريــف صاحب توپ ميشــد امــا در حالت ديگر اميري نميتوانســت بين خط مياني و دفاع حريف توپ بگيرد و همزمان طارمي پشــت دفاع حريف صاحب توپ شــود. در واقع در اين روش سياليت الزم بين مهاجمان پرســپوليس وجود نداشــت و همين باعث ميشــد اختالالتي در هماهنگي شان ايجاد شود.

در مورد زوج منشا – طارمي كه بعيد نيست از ابتداي فصل كنار هم به ميدان بروند البته هنوز چيزي مشــخص نيست اما بيشــتر گمانه زنيها مبني بر اين اســت كه اين تركيــب ميتواند زوج موفقي باشــد. هر دو بازيكن درتصاحب توپ پشت مدافعان حريف عالياند و خصوصيات مثبت ديگري از جمله جايگيري درست، سرعت باال، مقابله بدني

به نظر ميرسد منشا در مقایسه با علیپور قدرت تمام كنندگي بیشتري داشته باشد و حتي بازي بین خطوطش از این مهاجم بهتر باشد. با این حساب اگر طارمي و منشا نوبتي این كار را به درستي انجام دهند ميتوان انتظار كارایي باالتري از آنها داشت. البته تمام این مسائل ریز فني ميتواند تحت تاثیر مسائل كليتر رواني گم شود و رنگ ببازد.

با مدافعان حريف و بازي تخريبي، قدرت ســرزني و نواختن ضربه نهايي با هوش باال دارند كه از هر كدام مهاجمي كامل در قد و قواره فوتبال ايران ميسازد.

از طرفي به نظر ميرســد منشــا در مقايسه با عليپور قدرت تمام كنندگي بيشــتري داشته باشد و حتي بازي بين خطوطش از اين مهاجم بهتر باشــد. با اين حساب اگر طارمي و منشا نوبتي اين كار را به درستي انجام دهند ميتوان انتظار كارايي باالتري از آنها داشــت. البته تمام اين مسائل ريز فني ميتواند تحــت تاثير مســائل كليتر رواني گم شــود و رنگ ببازد. مثــال اينكه ارتباط ايــن زوج بيرون از زمين چگونه باشد. اينكه حســادتي در كار نباشد و حس همكاري باال برود. فداكاري بــراي يكديگر ميتواند نشــان صميميت اين دو بازيكن در راس خط حمله پرسپوليس باشد كه با توجه به خارجي بودن منشا و تازه وارد بودنش دشوار مينمايد. البته طبيعي است كه نميتوان انتظار داشــت كه اين ارتباط در همان بازيهاي پيش فصل يا هفتههاي ابتدايي ليگ شكل بگيرد امــا چنانچه دو بازيكن به لحاظ رواني نزديك به هم باشــند با توجه به كيفيت فني شان احتمال موفقيت بهعنوان يك زوج باالتر خواهد رفت.

البتــه پيچيدگيهاي فوتبــال حكم ميكند به خصوصيات فني و كيفيت بــاالي اين مهاجمان هم اكتفــا نكنيم. براي مثال ميتوان به باالترين ســطح فوتبال و يكي از بهترينهاي اين پســت اشاره كرد. رادامــل فالكائــوي كلمبيايي كــه روزي در همين سيســتم 4-4-2 اتلتيكــو مادريد و زيــر نظر ديگو ســيمئونه كنار ديگو كاستا بازيهاي درخشاني ارائه ميكرد در يونايتد فان خال و در همين سيستم كنار يك مهاجم ششدانگ و همه چيز تمام ديگر ناكارآمد نشان داد و از دور خارج شد.

از طرفي چنانچه اين زوج به لحاظ رواني خيلي زود به شرايط مطلوبي برسند و به سطح قابل قبولي از هماهنگي دســت يابند در مورد منشا و موفقيتش ترديدهايــي وجود دارد. برخــي معتقدند با توجه به قهرماني پرسپوليس و نگرش تيمهاي حريف به اين مجموعه، بيشتر حريفان پرسپوليس با گارد دفاعي و كامال بســته مقابل اين تيم حاضر ميشوند. از طرفي منشــا كه در پيكان بازيكن پشت دفاع بود و بيشتر گلهايش را با فرار از ميانه زمين و پشــت مدافعان حريف به ثمررسانده اينجا فضاي كمتري پيدا خواهد كرد و بايد شــرايط سخت تري را تجربه كند. برخي معتقدند اين وضعيت كار را براي تكرار درخشش در پيكان ســخت خواهد كرد اما گروه ديگر ميگويند نوع بازي پرســپوليس و انعطاف پذيري اين تيم در فاز حمله كاري خواهد كــرد تا روند گلزنيهاي اين مهاجــم ادامه پيــدا كند و زوج طارمي – منشــا به احتمال زياد موفق خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.