پرسپوليس براي رسن ولخرجي نميكند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

اينطــور كه معلوم اســت باشــگاه پرســپوليس حاضــر نيســت بابت جذب «بشــار رســن» بازيكن جوان عراقي پول زيادي پرداخت كند. بشــار رسن هافبك تيم ملي عراق يكــي از گزينههاي خريد مسووالن باشــگاه پرسپوليس است تا اين بازيكن زير 23 سال را به خدمت بگيرند.

از قــرار معلــوم مذاكرات باشــگاه پرسپوليس با بشار رسن به دليل پيشنهاد ســنگين مالي اين بازيكن متوقف شــده اســت. پرسپوليسيها حاضر نيستند مبلغ زيادي براي اين بازيكن پرداخت كنند. به همين خاطر به مديربرنامههاي اين بازيكن اعالم كردهاند تخفيف ويژهاي بدهد. گفته ميشود رقمي كه مســووالن پرسپوليس براي بشار رســن در نظر گرفتهاند نزديك به ۰3۱ هزار دالر اســت و بيشتر از اينها بــراي جذب ايــن بازيكن عراقــي هزينه نميكنند. تركاشوند هم درباره اين بازيكن گفته اســت: «اين بازيكن زير 23 ســال اســت و ميخواهيم او را بگيريم. رسن در حال حاضر براي تيمــش بازي ميكند و پــس از آن مذاكراتمان را جدي میكنيم. در هر صورت قرار نيســت براي جذب اين بازيكن، ولخرجي كنيــم. در فصل نقل و انتقاالت هم همين رويه را پيش گرفتيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.