قانون حق رشد شامل نعمتی نمیشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشــگاه پيكان از پرسپوليسيها براي هافبك ســابق تيمش درخواست حق رشد كــرد اما مطابــق قانون اين لطف شــامل حال آنها نميشــود. پس از داســتانهايي كه پرســپوليس براي پرداخت حق رشــد محســن مسلمان به باشگاه ذوبآهن پشت سر گذاشــت حاال با مورد ديگري رو به رو شده اســت. ظاهرا هر باشگاهي ميخواهد به پرســپوليس بازيكن بدهد يا بابت صدور رضايتنامه رقم بااليي درخواست ميكند يا اگر بازيكن آزاد باشد دنبال داستان حق رشد ميرود تا پول قلمبهاي از اين باشگاه بگيرد. سيامك نعمتي، هافبك جوان پرسپوليس با قراردادي يكســاله چندي پيش از پيكان به جمع سرخپوشــان اضافه شد و حاال باشگاه سابق او در ازاي نعمتي حق رشد ميخواهد البته تفاوت ماجراي نعمتي و مســلمان در اين است كه حق رشد شامل حال سيامك نعمتي نميشــود. مــاده 23 حق آموزش بازيكنان ميگويد باشگاهها در حالي موظف به پرداخت حق رشد و آموزش خواهند شد كه انتقال بازيكن پيش از ســن 23 سالگي صورت گرفته باشــد. سيامك نعمتي متولد ۸2 فروردين ۱373 اســت و به تازگي 23 سالگي را به اتمام رسانده و اين حق شامل حال او و باشگاه پيكان نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.