كمال امروز قرارداد ميبندد؟

تكذيب پیشنهاد اوراواردز ژاپن به طارمي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بــا اينكه ظاهــرا نقــل و انتقاالت پرســپوليس تمام شــده اما هنوز مسائل مبهمي وجود دارد. مسائلي مثل تمديد با كمال كاميابي نيا و پيشنهادهاي خارجي به طارمــي و بيرانوند. البتــه اينطور كه معاون نقل و انتقاالت باشگاه ميگويد هم طارمي و بيرانوند از پرسپوليس نميروند، هم ماجراي كمال به زودي پايان مييابد. تركاشوند در ابتدا درباره خبر درخواست باشــگاه اوراواردز ژاپــن بــراي جــذب مهدي طارمي ميگويــد: «چنين چيزي صحت ندارد و خبري نيســت. اصال هيچ پيشنهادي به باشگاه نرسيده است. وقتي پيشنهادي به باشــگاه نيامده است، چرا بايد شــايعه رفتن طارمي به گوش برسد. مهدي طارمي در پرســپوليس ميماند.» معاون باشگاه پرسپوليس درباره پيشنهاد باشــگاه فنرباغچه به عليرضــا بيرانوند و احتمال ترانســفر اين دروازهبان به ليگ تركيــه ميگويــد: «دربــاره بيرانوند هم بايد همين را بگويم. ايشــان با باشــگاه پرســپوليس قرارداد بلنــد مدتي دارد و بحثي هــم راجع به رفتــن او به يكي از تيمهاي ليــگ تركيه وجود ندارد. چنين پيشــنهادي به باشگاه نرســيده است.» تركاشــوند درباره تمديد قــرارداد كمال كاميابي نيا هم گفــت: «در حال مذاكره هســتيم تا ايشــان را در پرسپوليس نگه داريــم. كاميابي نيا در فهرســت تمديد قرارداد آقاي برانكو حضور دارد و اميدوارم هر چه زودتر به نتيجه برسيم.» در مورد كاميابي نيا شــنيده شــد ايــن بازيكن ديروز هم جلســهاي با مسووالن باشگاه پرسپوليس داشــته و بعد از اينكه نسبت به رقم درخواستي اوليهاش كمي تخفيف داده امروز قرارداد جديدش را ميبندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.