رقم پرسپوليس براي رضايتنامه ستارهها؛ 4 ميليارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با توجه به سياست باشگاه پرسپوليس در امر درآمدزايي از طريق ترانسفر بازيكنان، مبلغ درخواستي اين باشگاه براي جدايي گلر و مهاجم سرخپوشان مشــخص شد. خريداران خارجي آنها بابت هر كدام بايد چهار ميليارد تومان معادل يك ميليون يــورو بپردازند. فروش احتمالي آنها عالوه بر اينكه مبلغ قــرارداد اين دو را از دوش باشــگاه بر ميدارد هشــت ميليارد تومان هم روانه خزانه باشــگاه ميكنــد. ظاهرا رقمي كــه از بابت رضايتنامه بيرانوند نصيب باشــگاه ميشــد چيزي حدود نيمــي از اين مبلغ بوده 2( ميليارد تومان) و به رغم آنچه شنيده ميشد فنرباغچه نميخواست بيش از حد تصور ما براي گلر شــماره يك تيم ملي و پرسپوليس هزينه كند و به همين خاطر اين انتقال به مرحله انجام نرسيد و منتفي شد. در واقع با رقمي كه باشــگاه پرسپوليس براي رضايتنامه اين دو بازيكن اعالم كرد بعيد است باشگاهي سراغ آنها بيايد و هر دو بازيكن در پرسپوليس ماندنياند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.