طاهري: االهلي به شدت دنبال تقويت است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشگاه پرسپوليس براي درآمدزايي بيشتر سامانه جديدي اعالم كرده تا از هوادارانش پول بگيرد. علي اكبــر طاهري هم اخيرا در مصاحبه مفصلــي ضمن توضيــح دربــاره درآمدزايي از هــواداران و راههايي مثــل ۰9۰3، بانك كوثر و بيمه ايران بارها چند بــار تاكيد كرده پولي كه هواداران به ۰9۰3 ميدهند به باشــگاه ديگري داده نميشــود. طاهري همچنين گفته اســت: «ما در شروع فصل جديد فوتبال با حساسترين مقطع و بخش ســنگيني از كار روبهرو ميشويم كه همانا حضور مقابل االهلي عربستان در مرحله يك چهارم پاياني ليگ قهرمانان آسيا است. آنها به شدت در حال تقويت خود هستند و كمكهاي مختلفي هم دريافت ميكنند. بهعنوان مثال در همكاري فدراســيون فوتبال عربســتان با آنها، ميتوانند 6 بازيكن خارجي بگيرند در حالي كه ما نميتوانيم از چنين امكاناتي بهرهمند شــويم. در اين شرايط ما اميدوار به حمايت هوادارانمان هستيم. همچنين اميدواريم حداقل درآمد خوبي از محل انجام بازيهايمان داشته باشيم. چنانكه اعالم شده اســت در فصل گذشــته نزديك به ۰۰9 هزار تماشــاگر داشتهايم. تبليغات محيطي و مسائلي از اين دست هم وجود دارد.» طاهري در ايــن مصاحبه اعالم كرد در حال حاضر ۰۰5 هــزار هوادار پرســپوليس عضو ســامانه ۰9۰3 هســتند اما او خواستار اين است كه هواداران با يك كمپين خودجوش ايــن تعداد عضو را به 6 ميليون برسانند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.