هيات مديره پرسپوليس امروز معرفي ميشود؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

قرار بود تا پايان خرداد ماه تركيب جديد هيات مديره باشگاه پرسپوليس معرفي شــود اما اين اتفاق نيفتاد و پروسه ترميم چند روزي به تعويق افتاد. قبل از تعطيالت عيد فطر تركيب هيات مديره جديد اســتقالل مشــخص و اعالم شد و حاال انتظار ميرود اين اتفاق در خصوص پرسپوليس هم رخ دهد. پيش بينيها بر اين است كه اين اتفاق احتماال امروز رخ دهد كه اگر اينگونه نشد بايد تا ابتداي هفته آينده منتظر ماند.

در خصــوص تركيب هيات مديــره هم گمانهزني زياد اســت اما طبق آخريــن اطالعــات دريافتي تاكنون حضــور بيژن ذوالفقار نســب به همراه علياكبر طاهري در اين جمع قطعي اســت و البتــه نامهايي همچون علي پروين، بهروز منتقمي و جعفر كاشــاني هم شنيده ميشود كه هنوز در اين خصوص جمعبندي صورت نگرفته يا اينكه اگر هم توافقي به دست آمده اين موضوع هنوز اعالم نشــده است. از طرفي شنيده ميشود يك عضو اقتصادي و احتماال يك عضو حقوقي در بين اعضاي هيأت مديره باشــگاه پرسپوليس حضور خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.