نماينده فنرباغچه واقعا به تهران آمده بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

داســتان انتقال بيرانوند به فنرباغچه با اعالم اين بازيكن مبني بر اينكه دلش ميخواهد بماند تمام شد اما هنوز برخي مسائل در اين خصوص مبهم اســت. هنوز درباره مبلغ رضايتنامه و پيشــنهاد تيم تركيــهاي به اين گلر صحبت ميشود و رقمهاي متفاوتي به گوش ميرسد.

جدا از اين برخي ميگويند اصال اين پيشنهاد واقعيت نداشته اما وكيل بيرانونــد ميگويد حتي نمايندههــاي فنرباغچه هم به تهــران آمده بودند: «شــرايط انتقال عليرضا بيرانوند به باشگاه معتبر فنرباغچه مهيا بود. باشگاه تركيــهاي هم نماينده خود را به ايران فرســتاد و چندين مرتبه با ما تماس گرفت كه با توجه به اينكه بيرانوند با پرســپوليس قرارداد داشــت همه چيز را بر عهده باشــگاه گذاشــتيم. عليرضا در اين مدت رفتاري حرفهاي نشان داد و تابع تصميم باشــگاه پرســپوليس بود. دســت آخر هم خودش به من گفت ميخواهد در پرســپوليس بماند و به تيم محبوبش براي دفاع از عنوان قهرماني كمك كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.