انتخاب مديرعامل، تمديد با برانكو

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در حالــي كه به زودي و به احتمال زياد طي امروز و فردا تركيب جديد هيات مديره باشــگاه پرسپوليس مشــخص خواهد شد برخي رسانهها پيش پيــش به دنبــال اتفاقاتي رفته و خبر از مســائلي دادهاند كه عجيب به نظر ميرســد. در حالي كه پرسپوليس طي دو سال گذشــته با سرپرست اداره شــده و مدير عامل ندارد بدون شك اولين اقدام هيات مديره جديد انتخاب مديرعامــل براي باشــگاه خواهد بود كه بايد ديد بــا محدوديتهاي قانوني طاهري اين مســاله در مورد او رخ ميدهد يا گزينه ديگري برای اين پست معرفي ميشود.

به هر حال در شرايطي كه بايد انتخاب مديرعامل در اولويت باشد حاال بحث تمديد قرارداد با برانكو مطرح شــده اســت. در اين اخبار آمده هيات مديــره جديد قصد دارد قرارداد برانكو را بــراي دو فصل ديگر (غير از فصل آينده) تمديد كند كه پيش كشيدن اين داستان در اين مقطع كمي عجيب و غير منطقي به نظر ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.