ربروف قهرماني ميخواهد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سرگي ربروف، سرمربي اوكرايني كــه به تازگي براي به دســت گرفتن زمام هدايت االهلي عربستان موافقت كــرده اســت، يكــي از اهدافــش را قهرماني در آســيا دانست. ربروف در مصاحبــه با روزنامه فوتبــال اوكراين گفت: «رييس باشگاه االهلي عربستان به من وعده داد تا اين تيم را متحول كند و درخواست هايم را براي رسيدن بــه قهرماني در ليگ داخلي و آســيا برآورده كند. يكي از اهدافم قهرماني در آسيا است.»

وي افــزود: «دوســت دارم بــا بازيكنان جــوان زيــاد كار كنم و به آنها ميدان بدهم تا به ســطح مطلوبي برسند. بازيكنان جوان نياز به اعتماد مربي دارند تا رشــد كنند و به سطح مطلوب برسند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.