10 روز اردو در اوكراين

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تيم پرســپوليس كه چند روزي است در غياب مليپوشانش تمرينات فصل جديد خود را آغاز كرده، با تصميم برانكو قرار است جهت آمادهسازي خود براي ليگ هفدهم، اردويي ۰۱ روزه را در كشور اوكراين برگزار كند. بر همين اســاس اواســط هفته آينده كاروان تيم پرســپوليس عازم كيف خواهد شد. پرســپوليس پيش از فصل گذشته هم اردويي را در اوكراين برگزار كرد كه حواشي زيادي را به همراه داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.