دريچهاي تازه به روي معنوينژاد

پدیده واليبال ایران با قراردادي یكساله به ورونا پيوست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دريافــت كننده قدرتي تيــم ملي واليبــال ايران با قراردادي يكســاله رســما به ورونا پيوســت. محمد جواد معنوي نژاد با عقد قراردادي يكســاله رســما به عضويت باشــگاه ورونا ايتاليا در آمد. معنوي نــژاد كه در دو دوره گذشــته ليگبرتر با تيم پيكان به دو عنوان نايب قهرماني دســت يافت با امضاي قرارداد جديــد در فصل آينده در سري آ بازي ميكند.

معنوينژاد، با پشــت پا زدن به مسائل مالي ترجيح داده، ســطح فني و كيفــي خود را باالتر ببــرد و حاال با تصميمــي كه گرفته، دريچه تازهاي به روي خود باز كرده است. باشگاه ورونا كه با سرمربيگري نيكوالگربيچ در فصل گذشته رقابتهاي ليگ ايتاليا و در پايان دور مقدماتي به مقام پنجم رسيد، اميدوار است با به خدمت گرفتن معنوي نژاد بتواند جايگاه بهتري را در فصل آينده كسب كند.

میالد عباديپور در لیگ لهستان

در روزهايــي كــه حــرف و حديث دربــاره انتقال محمدجــواد معنــوي نژاد بــه ورونــا داغ بــود، ميالد عباديپور نيز به ليگ لهســتان پيوست. ميالد عباديپور، دريافتكننده قدرتي 23 ســاله تيم ملي واليبال ايران با عقد قراردادي يكســاله از تيم بانك سرمايه به تيم اسكرا بلچاتوف پيوســت. با اين قرارداد ايــن بازيكن اروميهاي اولين بازيكن ايراني نام گرفت كه در ليگ لهســتان بازي ميكند.

عباديپــور در فصل گذشــته با تيم بانك ســرمايه قهرمان ليگ برتر ايران شد. وي همچنين سابقه بازي در ليگ ســتارگان قطر را هم در كارنامه دارد و نيز در سال 20۱6 بهعنوان بهترين اسپكر انتخاب شد.

با توجه به قرارداد معنوي نژاد و عباديپور، در حال حاضر واليبال ايران دو لژيونر دارد. البته با توجه به سطح بازيكنان ايران در ليگ جهاني امســال و ترجيح بازيكنان ايراني به گرفتن پول بيشتر، بعيد است فعال اسمي به اين دو نفر اضافه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.