قهرمانان ایران در همایش ورزش در لندن

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســفير كشورمان در لندن بر تعهد رييس جمهوري و دولت ايران بر فراهم كردن امكانات بيشتر و بهتر براي توسعه ورزش همگاني و حرفهاي تاكيد كرد. حميد بعيدي نژاد با تبريك عيد سعيد فطر، در يادداشتي در صفحه تلگرام خود نوشت: «امروز همايشي در لندن در خصوص ورزش ايران برگزار شد كه در نوع خود بســيار جالب و مبتكرانه بود. در اين جلسه قهرمانان ملي و ورزشكاران ايراني در كنار كارشناســان علمي و محققين، ابعاد مختلــف فرهنگي، تاريخــي و تمدني ورزش ايران را مورد بررسي قرار دادند.»

بعيــدي نژاد در حالي خبر اين مراســم را منتشــر كرده كه از ميان قهرمانان ايران، حميد ســوريان قهرمان و دارنــده مدالهاي المپيــك و جهاني كشــتي فرنگــي، مهدي مهدويكيا، منصور بهرامي قهرمان پيشكســوتان تنيس جهان كه اخيرا در مسابقه روالن گاروس فرانسه به اين عنوان دست يافت و برخي ديگر از ورزشــكاران ايران در رشتههاي متنوع در اين جلسه حضور داشتند و تجربيات خود را با شــركت كنندگان در ميان گذاشتند. در اين نشست گروه ورزشــي باستاني نيز برنامه ورزش زورخانهاي را به طور زنده برگزار كرد كه بهعنوان ورزشي كه تركيبي از قدرت، اخالق و جوانمردي است، بسيار مورد استقبال قرار گرفت.

ســفير ايران در لندن نيز در اين نشســت با توجــه به جوان بودن جمعيت ايران و اســتعداد ذاتي مردم ايران در رشــد و توسعه ورزش، بر تعهد رييس جمهوري و دولت ايران بر فراهم كردن امكانات بيشتر و بهتر براي توسعه ورزش همگاني و حرفهاي تاكيد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.