سابریستها از 11 تير، باز هم در اردو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي مليپوشــان شمشــيربازي سابر براي حضور در مســابقات قهرماني جهان از ۱۱ تير آغاز ميشــود. مسابقات شمشيربازي قهرماني جهان از 26 تيرماه در شــهر اليپزيگ آلمان آغاز ميشود و مليپوشان اسلحه سابر كشورمان هم كه ششــمي دنيا را در اختيار دارند، در اين رقابتها شركت ميكنند. برهمين اساس و براي حضــور قدرتمند در آلمان اردوي تيم ملي سابر از روز يكشنبه (۱۱ تيرماه) در تهران آغاز ميشود.

مجتبــي عابديني، علــي پاكدامن، محمد رهبــري و محمــد فتوحي چهار مليپوشي هستند كه راهي اين مسابقات ميشوند. تيم ملي ســابر ايران در حالي اين برنامه را پيش رو دارد كه مدتهاست مليپوشــان ايران در اردو هستند و براي رقابتهاي مختلف آماده ميشوند. همين چنــد روز قبــل شمشــيربازهاي ايران رقابتهاي قهرماني آســيا را با دو نقره و يك برنز پشت سر گذاشــتند كه نتيجه خوبــي براي اين تيم به حســاب ميآيد. بعد از اين مســابقه، شمشيربازهاي ايران چند روزي اســتراحت كردند تا بتوانند با يك ريكاوري خيلي كوتاه، بار ديگر براي رقابتهاي آلمان مهيا شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.