رقابت بانوان بدمينتون در یونيورسياد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون ملي ورزشهاي دانشــگاهي با رييس فدراســيون بدمينتون در خصوص نحوه اعزام تيم بدمينتون دانشــجويان به رقابتهاي بيســت و نهمين يونيورسياد دانشجويان جهان ديدار و گفت وگــو كردند. به منظور هماهنگي اعزام تيم بدمينتون دانشــجويان به بيســت و نهمين يونيورســياد، دهخدا رييس فدراسيون ملــي ورزشهاي دانشــگاهي بــا پوريا رييس فدراســيون بدمينتون ديدار و گفتوگو كردند. در اين ديــدار هماهنگيهاي الزم در خصوص نحــوه انتخاب و اعــزام دانشــجويان دختر به رقابتهاي جهاني دانشــجويان كه شهريورماه امســال در چين تايپه برگزار ميشود، صورت گرفت.

دهخــدا در اين جلســه ضمن تشــكر از برنامهريزي فدراســيون بدمينتون گفت: «اعزام دختران براي اولين بار انجام ميشود كه در اين راستا ميخواهيم دو بانوي بدمينتونباز را به اين رقابتها اعزام كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.