رکورد بهتر براي حدادي در مسابقات بالروس

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پرتابگر ديسك ايران در رقابتهاي دووميدانــي بالروس بهعنوان نخســت دســت يافت و ركــورد ۱6 متــر و 90 سانتيمتر را ثبت كرد.

در چند روز اخير احســان حدادي، ركورد دار پرتاب ديســك ايران و آســيا كه به منظور برپايي يك دوره اردويي به بالروس سفر كرده اســت، با شركت در مسابقات دووميداني اين كشور با ركورد 6۱/90 متر بهعنــوان قهرماني در پرتاب ديسك رسيد.

فارغ از عنوان قهرماني كه احســان حدادي به دســت آورده و بــا توجه به مشــخص نبودن رقبا، كسب اين عنوان خيلي هم اهميــت خاصي ندارد، چيزي كه مهم اســت، اينكه احســان توانسته در مقايســه با ركوردهايــي كه در يكي دو ماه گذشــته ثبت كند، كمي شرايط ركوردياش را بهتر كنــد. البته ۱6 متر و 90 ســانتيمتر براي ورزشــكاري مثل حدادي، ركورد كمي محســوب ميشود اما مهم اين اســت كه احسان بتواند اين رونــد را در حــدود 0۱ روز باقيمانده تا قهرماني آســيا ادامه دهد و بتواند خود را بهعنوان شــانس اول قهرماني آســيا به هند برســاند. او بــه همراه ديميتري بولــدوف و حســين توكلي تــا پيش از آغاز رقابتهاي قهرماني آســيا در اردوي تداركاتي بالروس به تمرينات آمادهسازي خود ادامه ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.