پيروزي ايران مقابل ژاپن

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تیــم ملي والیبال نشســته مردان كشــورمان در نخســتین ديدار در رقابتهاي قهرماني آسیا و اقیانوسیه مقابل ژاپن به پیروزي رسید. رقابتهاي والیبال نشسته قهرماني آسیا و اقیانوسیه در حالي از ديروز در شهر هانگژوي چین آغاز شــده است كه تیم مردان كشورمان در نخستین ديدارش با نتیجه 3 بر صفر، مقابل ژاپن به برتري دست يافت. نمايندگان كشورمان در اين ديدار در 3 ست پیاپي با نتايج 25 بر 7، 25 بــر 16 و 25 بر 11 مقتدرانه اولین پیروزي خود را به ثبت رســانند. دومین ديدار تیم ملي والیبال نشسته مردان ايران امروز چهارشنبه 7( تیر ) مقابل تیم میزبان، چین، برگزار ميشــود. رقابتهــاي والیبال نشســته قهرماني آســیا و اقیانوســیه از 6 تــا 11 تیر با حضــور تیمهاي چین، ايران، قزاقســتان، عراق، ژاپن و سريانكا در بخش مردان و تیمهاي چین، ايران، ژاپن، مغولستان و قزاقستان در بخش زنان در جريان است.

زنان ایران مغلوب چين شدند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.