آغاز رقابت 11 تيم خارجيو تيمداخلي از امروز

5

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســومین دوره رقابتهاي بینالمللي كشــتي آزاد جام يادگار امام (ره)، امروز (چهارشــنبه) با حضور 11 تیم خارجي در منطقه آزاد چابهار آغاز ميشــود. اين رقابتها در رده سني نوجوانان، در سالن ورنا منطقه آزاد چابهار برگزار ميشــود. كشــورهاي اوكراين، ايتالیا، تاجیكستان، روســیه، مغولســتان، قرقیزســتان، مجارســتان، آذربايجــان، گرجســتان، ارمنســتان و تیم منتخب غرب آسیا در كنار پنج تیم از ايران (ســه تیم الف، ب و ج ايــران، تیم منطقه آزاد چابهار و تیم روستايي عشــايري) به صورت تیمي در چهار گروه به رقابت ميپردازند.

با توجه به حضور بیش از 10 كشــور خارجي كه بیشــتر از كشورهاي صاحبنام دنیا هســتند، ايــن مســابقات معتبرترين مســابقات كشــتي اتحاديه جهاني در رده ســني نوجوانان محسوب ميشود. «آشوت كومار» داور المپیكي هندوســتان نماينده اتحاديه جهاني كشــتي در اين مســابقات است.

واليبال نشسته قهرماني آسيا و اقيانوسيه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.