40 ورزشكار جا ماندند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي جهاني پیوند اعضا در حالي به میزباني اسپانیا آغاز شده كه در تعطیلــی چند روز اخیر اتفاق جالبي افتاد كه نميتوان از كنارش راحت گذشــت. در حاليكه مسووالن فدراســیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، بارها از اعزام 80 ورزشــكار به اســپانیا خبر داده بودند اما در نهايت 40 نفر راهي اين كشــور شدند. دلیلي هم كه عنوان ميشود اين است كه اسپانیا براي اين تعداد از ورزشكاران ويزا صادر نكرده است. البته نكته قابل تامل اين است كه اگر اين مشــكل وجود داشته، چطور در فاصله يكي دو روز مانده تا اعزام نیز باز از اعزام هر 80 نفر خبر داده ميشد؟ آيا مسووالن فدراسیون در جريان صادر نشدن ويزا نبودهاند؟ با شرايطي كه پیش آمده، 40 ورزشــكار ديگر در رشــتههاي دوومیداني، شنا، دارت، بولینگ، تنیس روي میز، بدمینتون، پتانك، اســكواش، پدل تنیس، دوچرخه سواري و دو رقابت ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.