بولت: به آخر خط رسيدهام

نگران نیستم، همیشه راهي پیدا ميکنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - سيد علی بلندنظر ‪Ali Boland nazar‬

شــايد بنزين زيادي در باك نداشــته باشد اما يوســين بولت هرگز كم نميآورد. او در آخريــن مصاحبه خود براي جوانترين و مســنترين رقبايش خط و نشان كشيده، آندره دي گراس و جاستين گاتلين.

دي گــراس در المپيك ســال قبل در ريودوژانيرو پشت سر بولت در 100 متر برنز و در 200 متــر نقره گرفت اما اين حس به وجود آمده كه اين 22 ساله كانادايي ميتواند در مسابقات قهرماني جهان در مردادماه در لندن جشــن خداحافظي فوقســتاره دوي ســرعت را خراب كند. اين احساس بيش از همه در خود ديگراس قوي است كه اخيرا ميل شــديدش براي شكست دادن بولت را علني كرده و حدودا دو هفته قبل با دويدن 100 متر در اســتكهلم در 9/69 ثانيه البته به كمك باد، قدرت خود را به رخ كشيده.

اين با فاصله بهترين زمان ســال بوده و بولت 30 ســاله گاهي اوقات از رقيبي كه در المپيك رفتار دوســتانهاي با او داشــته، نگران شــده. وقتي از دونده جاماييكايي كه خود را براي شــركت در مسابقات اوستراوا در جمهــوري چك آماده ميكنــد، درباره رقابت با دي گراس ســوال شد، گفت: «من سريعترين آدم جهان هســتم و بايد پاسخ بدهم بلــه. البته من هرگز اين شــانس را نداشتم كه با باد موافق با سرعت 4/8 متر بر ثانيه بدوم. به قول دوستم ميگويد هميشه بــاد عليه تو اســت. با يك بــاد قوي همه چيز ممكن اســت اما من هيچ وقت آنقدر خوششانس نبودم.»

او كــه روند آمادهســازي خــود براي مسابقات جهاني لندن را با سرعت نه چندان باال طي ميكنــد، امــروز در رقابت گلدن اســپايك(كفش طاليي) ميدود. در ســال 2017 تنها يك بار دويده كه در كشــورش بوده و به ركــورد نگرانكننده 10/03 ثانيه رسيده. بعد از اوستراوا هم فقط قول دويدن در ليگ الماس موناكو در 30 تير را داده.

بولــت قرار اســت در لنــدن با رقيب قديمــي اش، گاتلين روبهرو شــود بعد از آنكه دونده 35 ســاله آمريكايي هفته قبل در انتخابــي تيم ملي آمريكا موفق شــد. از پيروزيهاي مسابقات قهرماني جهان 2015 بولــت در 100 200و متــر برابر گاتلين به خاطر سابقه دوپينگ اين دونده به «فرشته در برابر شيطان» تعبير شد. بولت ادامه داد: «راستش شوكه شــدم كه در انتخابي اول شد. ميدانستم جزو ســه نفر اول است اما دوندههاي جوان واقعا ســريعند. ما بهعنوان دوندههاي مســنتر تجربه زيــادي داريم و ميدانيم چطور پيش برويم اما تعجب كردم و اين ثابت ميكند كه او يك رقيب است و هر ســال هم نشــان ميدهد نميشود او را دست كم گرفت. هميشه از رقابت با او لذت ميبرم.»

در حالــي كه بولــت هرگــز در يك فينال بزرگ شكســت نخــورده، جايگاه او در آســتانه آخرين حضورش در مســابقات قهرماني جهان اهميت بيشتري پيدا كرده. او ميگويــد در 200 متر لندن نميدود اما راهي براي بــردن 100 متر پيدا ميكند با آنكه روند آمادهســازياش بــه خاطر مرگ تراژيك دوســتش، جرمين ميسون، پرنده ارتفاع انگليسي، دو هفته تعطيل شد.

بولــت گفت: «مــن بــاور دارم، هرگز نگران نميشــوم. مربيام هميشه راهي پيدا ميكند. بعد از 2015 ترديد ندارم كه من و مربي راهي پيدا ميكنيم.»

او دربــاره مســابقه 20 خــرداد در جاماييــكا كــه آخرين دوي ســرعت او در كشورش محسوب ميشــود، گفت: «برايم ســخت بود. هميشه در اولين مسابقه فصل عصبي ميشــوم اما اين بار واقعا اســترس داشــتم. مقابل والدينم، بهترين دوستانم و بقيه، شــرايط متفاوتي بود. مسابقه واقعا بد بود. آرامش الزم را اصال نداشتم. شروعم بد بود و هيچ چيز درست نبود. با گذشت زمان بهتر و بهتر ميشوم و حضور در دو مسابقه قبل از قهرماني جهان عالي است.»

برنده هشــت مدال طــالي المپيك و 11 قهرماني جهــان براي نهمين بار در شهر شمال شرقي جمهوري چك مسابقه ميدهد: «خوشــحالم كه دوباره اينجا در يكي از پيســتهاي مورد عالقهام مسابقه ميدهم. آخريــن بار حس خوبــي دارد. شوكه شدم كه اينجا اينقدر گرم است، فكر ميكنم با خــودم كمي آفتاب از جاماييكا آورده ام! من ديگر همه كارهايم را كردهام و به آخر خط رسيده ام، مشكلي هم ندارم. خيلي دوســت دارم اينجا برگــردم و در ميان جمعيت بنشــينم و كار نسل جوانتر را تماشا كنم. حتما اين كار را ميكنم.»

او كه 9 ســال اســت بر دوي سرعت جهان ســايه انداخته و تمام جوايز ممكن را برده، كمتر از دو ماه ديگر فرصت دارد. بولت درباره جانشــين خود گفت: «خيلي هيجان زدهام كه ببينم قهرمان بعدي المپيك 100 متر و 200 متر چه كســي است. ستارههاي جوان زيادي پيدا شده اند، واقعا مهيج است كه مشخص شود قهرمان بعدي كدام است.»

اينكه بولت بعد از بازنشســتگي از دو و ميداني ســراغ چه كاري مــيرود، معلوم نيست. او دوباره گفت كه يك هفته آزمايش ميدهد تــا بتواند بــا بوروســيادورتموند فوتباليســت حرفهاي شــود: «هنوز ســر حرفم هســتم، با دورتموند تمرين ميكنم. بايد تصميم بگيرم. اگــر خوب تمرين كنم ميتوانــم شانســم را امتحان كنــم. اگر نه ساكت ميشوم و بعد ببينيم چه ميشود.»

البته بعد از آخرين مسابقه، دو را كنار نميگذارد و ميخواهد بخشــي از يك گروه مسابقهاي در جاماييكا باشد: «مربي هميشه من را به سمت مربيگري هل ميدهد. شايد فصل بعد زياد طرف پيســتها ديده شوم، مربي نميشوم اما ميروم و نگاه ميكنم.»

بولت بــه دوپينگ هم اشــاره و ابراز اميــدواري كرد سباســتين كــو، رييس فدراســيون جهاني دو و ميداني(FAAI) نســبت به حل معضل اين ورزش پرخطر اقدامات الزم را انجــام دهد: «اين ورزش سالهاي بدي را پشت سر گذاشته اما فكر ميكنم هنر شــما اين است كه از بدترين دوران به بهترين دوران برسيد. سباستين كو و همكارانــش ميخواهند دو و ميداني تا جاي ممكن شــفاف باشد. آنها سيستم مســتقلي براي مبارزه با دوپينگ دارند و براي همين كار به كندي صورت ميگيرد اما نتيجه خوبي خواهد داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.