مسي دوباره به تخلف مالي متهم شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نشريه ABC اســپانيا در گزارشي يك اتهام جديد را به ليونل مسي نسبت داده و نوشــته است كه مهاجم آرژانتيني بارسلونا دهها ميليون يورو از درآمدهايي كه براي بنياد خيريهاش جمعآوري كرده را پنهان كــرده و آن را به اطالع مقامات اسپانيايي نرسانده است.

اين نشــريه نوشته است، راهي براي تشــخيص اينكه آيا مســي واقعا مبالغي كه به واســطه بنياد خيريهاش از حامي ماليهاي مختلف دريافت كرده را صرف كمك به كــودكان نيازمند كــرده يا نه وجود ندارد و بنياد خيريه او دهها ميليون يورو از درآمدهايي كه داشته را از مقامات اسپانيا مخفي نگه داشته است.

طبق ادعاي نشريه ABC مسي رقم واقعي كمكهاي خيريهاي كه در فاصله سالهاي 2007 تا 2015 به بنياد او شده را اعالم نكرده است. اين نشريه نوشته كه يكي از شــعبههاي بنياد خيريه مسي در زادگاه او در شهر روساريو، درآمدهايش را در حسابهاي شركت مادر در اسپانيا به ثبت نرسانده است.

ادعــاي ABC در مورد تخلف مالي مسي در حالي است كه به تازگي پرونده تخلف مالي قبلي او (نپرداختن ماليات به دولت اسپانيا) بسته شد، تخلفي كه براي ســتاره آرژانتيني بارسلونا 21 ماه حبس تعزيري در پي داشت كه با جريمه نقدي 500 هزار يورويي جايگزين شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.