زالتان، گزینه ایدهآل سيمئونه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روزنامه اســپورت كاتالونيــا گزارش داد زالتــان از اتلتيكومادريد پيشــنهاد بازي دارد چون ديگو سيمئونه به بازي اين سوئدي عالقه دارد. به نوشته اين روزنامه، مربي آرژانتيني به خوبي به ياد دارد كه كريســتين ويري مهاجم ايتاليايي در تنها فصل حضورش در ويســنته كالدرون، 1997-1998 براي تيم خيلي مفيد بود و حاال اميدوار اســت اثر مشابهي از زالتان ببينــد. اتلتيكومادريد در اين تابســتان اجازه فعاليت در نقل و انتقاالت را ندارد و در پنجره انتقاالت زمســتاني يعني مــاه ژانويه ميتواند زالتان را به خدمت بگيرد.

اين مهاجم سوئدي بعد از آنكه قراردادش با منچســتريونايتد تمديد نشــد، بازيكن آزاد محسوب ميشود و در حال حاضر مصدوميت شديد زانوي خود را درمان ميكند.

منچســتريونايتد بــه او اجــازه داده از امكاناتــش براي ريكاوري بهــره بگيرد و مينو رايوال مدير برنامههاي او امكان بازگشــتش به تركيب شياطين سرخ در ماه ژانويه را رد نكرده است. لس آنجلس گلكسي هم بهعنوان يكي از مقاصد احتمالي اين بازيكن 35 ســاله مطرح شده كه البته تمايل دارد در اروپا بماند.

او در فصــل 2016-2017 درخشــيد و نشــان داد كه ســن مانع بازيهاي خوب او نيســت. زالتان از وقتي 30 ســاله شده 250 گل زده(23 در ايتاليــا، 156 در فرانســه، 28 در انگليس و 34 تا در تيم ملي سوئد). او براي يونايتــد در فصل اخير فوقالعاده بود، مدافعان را مشــغول و حفظ توپ ميكــرد و بقيه هم تيميها را وارد جريان حمله تيم ميكرد. ايبرا گلهاي زياد و مهمي هم زد.

جاي تعجب نيست كه سيمئونه عالقهمند به بازيكنان باشخصيت، او را مد نظر قرار دهد چون با حضور فيزيكــي و تجربهاش ميتواند هنوز در باالترين سطح بازي كند.

اتلتيكو مهاجمان خوبي در اين ســالها داشته و در حال حاضر آنتوان گريزمان، كوين گاميرو، فرناندو تورس و آنخل كورهآ را دارد و نياز مبرمي به مهاجم ندارد اما اگر ابراهيموويچ بتواند قبل از ژانويه آمادگي جســماني خود را ثابت كند و اين انتقال صورت بگيرد، تماشاي كار او بــا يكــي از بااســتعدادترين مربيهاي فوتبال يعني ديگو سيمئونه جذاب خواهد بود.

زالتــان يك فصل را در الليگا به همراه بارســلونا، در فصل 2009-2010 ســپري كرده كه البته با حاشــيههاي زيادي همراه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.