خيابان ويكتور وانياما به نام قبلياش برگشت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

چندي پيش تصاويري در ســايتهاي آفريقايي منتشر شد كه مردم شهر دارالسالم پايتخت تانزانيا را در حال رونمايي از تابلوي جديد يكي از خيابانهاي اين شــهر كه به ورزشــگاه كينســي منتهي ميشد، نشان مــيداد، تابلويي كه روي آن نــام ويكتور وانياما، هافبك تيم فوتبال تاتنهام نوشــته شــده بــود. وانيامــا تأثيرگذارترين چهره ورزشي كنيا در ســال جاري است و مردم تانزانيا هم براي تجليل از ســتاره كشــور همسايه تصميم به تغيير نام خيابان اوبونگو به خيابان وانياما گرفتند كه اين حركت آنها خرسندي هافبك تاتنهام را درپي داشت.

وانياماي 25 ســاله كه براي ســپري كردن تعطيالت به تانزانيا ســفر كرده بود، بعد از شــركت در يك مسابقات محلي در حومــه اوبونگو در مراســم تغييــر نام اين خيابان شركت و از شــهردار تانزانيا تشكر كرد. اكنــون اما تصويري ديگــر از همان خيابان منتشــر شــده اســت كه يكي از اعضاي شوراي شــهر دارالسالم را در حال حمل تابلوي خيابان وانياما نشــان ميدهد. ظاهرا برخي از اعضاي شــوراي شهر كه به تغيير نام خيابان اوبونگو انتقاد داشتند، بعد از تنها 24 ســاعت از تغيير نام اين خيابان روي شهردار دارالسالم فشار آوردهاند تا آن را به نام قبلياش برگرداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.