دوناروما: معذرت ميخواهم!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جيانلوييجــي دونارومــا گفته بابت پســتهايي كه در شــبكههاي اجتماعي گذاشته عذرخواهي ميكند. در اينستاگرام دوناروما، مطلبي گذاشــته شــد كه در آن نوشــته شــده بود، اين بازيكن قرار است مذاكرات جديدي بر سر قراردادش با ميالن انجام دهد. او سپس اكانت اينستاگرامش را پاك و اعالم كرد كه هك شده بود.

از قــرارداد اين دروازهبان 81ســاله با ميــالن تنها يك ســال باقــي مانده و مينــو رايــوال، ايجنــت او گفتــه كه اين بازيكن قــراردادش را تمديد نخواهد كرد. منچستريونايتد، رئال مادريد، يوونتوس و پاري سنژرمن به دنبال جذب او هستند.

در روزهاي اخير، بهويژه پس از پســت اينســتاگرام او، اين شــايعه قوت گرفت كه ممكن اســت اين بازيكن در ميالن بماند و با ايــن تيم قراردادي بلندمدت امضا كند اما او حاضر نشده كه درباره آيندهاش صحبت كند.

دونارومــا همچنيــن در شــبكههاي اجتماعي اعالم كرده كــه خبر جدايياش از رايــوال صحت ندارد. او كه در مســابقات جام ملتهاي جوانان اروپا حضور دارد، در نشســتي خبري گفته است: «من خواستم اينجا بيايم. ميخواســتم نشــان دهم كه آرام و خونســرد هستم و به فكر بازي. بابت اين بلبشــويي كه دور و بر من ايجاد شده عذرخواهــي ميكنم. دربــاره آيندهام پس از ديدارهــاي ملي صحبــت خواهيم كرد. رســانههاي اجتماعي هم ميتوانند جالب باشند و هم نه. من از آنها براي وقتگذراني استفاده ميكنم.»

دونارومــا در بازي بــا جمهوري چك اشتباهاتي داشــت. او گفت كه نگران اين اشــتباهات نيســت: «من زماني براي فكر كردن به آن اشــتباهات نداشتهام اما مساله اين نيســت كه ذهنيت من مشــكل پيدا كرده.»

در بازي بــا دانمارك بــود كه برخي طرفداران ايتاليا ســمت او دالرهاي تقلبي پرتــاب كردند. دوناروما گفــت: «من اصال متوجه نشــدم كه آنها دالر هستند. بعدتر فهميدم. اين اتفاق تاثيــر زيادي هم روي من نگذاشــت. من تمركــزم را روي يورو گذاشتهام.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.