يك فروشگاه اينترنتي قرارداد تاتنهام و نايكي را لو داد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

شركت اســپورتسدايركت Sports( )Direct كــه در زمينه فــروش اينترنتي لوازم ورزشــي و پوشــاك تيمهاي مختلف فعاليــت دارد، بــا لــو دادن تصاويــري از پيراهن جديد تيم فوتبال تاتنهام با لوگوي شركت نايكي، منعقد شــدن قرارداد ميان سفيدپوشان لندن و حامي مالي آمريكايي جديدشان را فاش كرد.

از مدتي قبل شــايعاتي مبني بر تغيير حامي مالي تاتنهام در فصل آينده و احتمال عقد قراردادي 30 ميليون يورويی در سال ميان اين باشگاه و نايكي شنيده ميشد اما هيچ خبر رســمي در اين خصوص منتشر نشده بود تا اينكه سايت اسپورتس دايركت تصاويري از پيراهنهاي دوم و گرمكنهاي جديد تاتنهام را روي خروجياش گذاشــت كه نشــان نايكي روي آن همــه را غافلگير كرد. اســپورتس دايركت خيلي زود تصاوير پيراهنهــاي جديــد تاتنهام كــه طراحي چندان جالبي هم ندارد را از روي خروجي سايتش برداشت اما اين اقدامش براي عدم انتشار تصاوير در فضاي مجازي موثر نبود. قرار بود كه تاتنهام ســه چهار روز ديگر از پيراهنهاي جديدش رونمايي كند.

قرارداد قبلي تاتنهام با شــركت آمبرو در مجموع 50 ميليون پوند به اين باشــگاه سود رســاند اما گفته ميشود كه نايكي با قرارداد 5 ســالهاش، ســه برابر اين رقم به سفيدپوشان لندن خواهد پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.