خريد براساس نیاز

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

حضور منتظري در قلب دفاعي آبي پوشان، از هم گسيختگي خط دفاعي اين تيم براي فصل آينده از بين خواهد رفت. همچنين آبيها پس از جدايي مجتبي جباري، سالها بود كه از خأل يك هافبك طراح و بازيساز رنج ميبردند و منصوريان موفق شد براي مرتفع كردن اين خال يك بازيکن خالق و جوان مثل داريوش شجاعيان را به خدمت بگيرد. آن هم با قراردادي سه ساله.

وقتــي ابتداي فصــل گذشــته عليرضا منصوريان جانشين پرويز مظلومي روي نيمكت استقالل شد، دســت به تغييراتي گسترده در اين تيم زد و شــاهد رفت و آمدهاي زيادي در گســتره بازيكنان اين تيم بوديم. خريدهاي پر ســر و صدا و پر زرق و برقي كه البته در طول فصــل ديديم كه تعــدادي از آنها عمال به كار استقالل نيامدند و حتي برخي از آنها در نيمه راه ناچار به جدايي شدند.

سرمربي جوان تيم استقالل در ابتداي فصــل جاري با به كارگيــري تجربيات تلخ و شــيرين خــود از نقل و انتقــاالت فصل گذشته، بســيار منطقيتر و معقولتر وارد بازار نقل و انتقاالت شد. اولين اشتباهي كه در نقل و انتقاالت فصل گذشــته استقالل شــاهد بوديم و منصوريان با درس گرفتن از اتفاقــات مربوط بــه آن، در اين فصل آن را تكرار نكرد، اعالم «ليســت مــازاد» بود. باشگاه استقالل فصل گذشته قبل از آن كه مبادرت بــه جذب نفرات مورد نيازش بكند، با اعالم رسمي يك فهرست هشت نفره، نام بازيكنان مازاد بر نياز خود را رســانهاي كرد و همين موضوع باعث شــد يك آشفتگي در بــازار نقل و انتقاالت مربوط به اين باشــگاه ايجاد شــود. در فصل جاري سياست مردان نقل و انتقاالت باشــگاه استقالل در اين بود كه خريدهــاي خود را دور از هياهو و جار و جنجال رسانهاي انجام دهند.

در همين راســتا ديده شــد هرچقدر خريدهاي ايــن تيم بزرگتر بــود، زمان آن خريدها به نيمههاي شــب نزديكتر ميشد تا حتــي المقدور از هياهوي رســانهاي دور باشــند. حفظ شاكله و اســتخوانبندي تيم، تيمي كه بــا مقام دومي ليــگ را به پايان رسانده بود در اولويت قرار داشت و آبيها نيز اين اولويت را حفــظ كردند. تمديد قرارداد با نفراتي مثل نورافكــن، ابراهيمي، غفوري، كريمي، حســيني، انصاري، پادواني ...و گام بلند و مثبتي بود كه اين باشــگاه در فضاي نقل و انتقاالتي برداشــت و موفق شد عمده بازيكنــان تاثيرگذار خود را حفظ نمايد. بعد از آن بــود كه آبيها به ســراغ ترميم نقاط ضعف خود رفتنــد. آنها در قلب خط دفاعي خود به يــك مدافع - ليدر نياز داشــتند و براي اين منظور هيچ بازيكني مناســبتر از پژمان منتظــري نبود. با حضور منتظري در قلب دفاعي آبي پوشــان، از هم گسيختگي خط دفاعي اين تيم براي فصل آينده از بين خواهد رفت. همچنين آبيها پس از جدايي مجتبي جباري، ســالها بود كه از خأل يك هافبــك طراح و بازيســاز رنــج ميبردند و منصوريان موفق شد براي مرتفع كردن اين خال يك بازيكن خالق و جوان مثل داريوش شــجاعيان را بــه خدمت بگيــرد. آن هم با قراردادي سه ســاله. استقالل فصل گذشته يك وينگر چــپ و گوش چپ تخصصي هم كم داشت و در اين پســت بازيكنان زيادي در طول فصل بازي كردند. برزاي، محسن و يعقوب كريمي، حقدوست، انصاري و قرباني بازيكناني بودند كه به تناوب در پست وينگر و گــوش چپ براي آبيها بــه ميدان رفتند امــا اين تيم براي فصــل جديد يك بازيكن متخصص كه بهترين در پست خود است را جذب كرد. بازيكني مثل حســن بيت سعيد كه در دو فصل اخير بازيهاي درخشاني در اين پست در ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا از خود ارائه كرده است. سجاد شهباززاده نيز ديگر ورودي بزرگسال و جديد آبيها است. استقالليها سجاد را قبل از جدايي ناگهاني كاوه رضايــي و با هدف بخشــيدن قوت به قــواي تهاجمي خود جذب كــرده بودند اما اين بازيكن بــا تجربه ميتوانــد به تنهايي جور خط حمله آبيها را كشيده و نقش يك ســانتر فوروارد را ايفا كند. از نكات ارزنده و قابل توجه كه در قراردادهاي امسال باشگاه اســتقالل با بازيكنان ديده ميشــود، عقد قراردادهاي مدتدار با بازيكنان اســت. تنها قراردادي كه بر خالف خواسته آبيها مدت دار نشد و يكســاله تمديد شد، قرارداد اميد ابراهيمي بــود. منصوريان با جوانها قرارداد چندساله بســت تا خيالش از بابت بازيكنان آينده دار راحت باشــد. درخواست اين مربي براي حضور نوازي در تيــم اميد هم به اين خاطر بود تا استقالل بتواند از بازيكنان پايه استفاده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.