بازگشت قراب و قريب به هيات مديره

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

قراب كه خود را نماينده پيشكســوتها ميداند از آمدن به اســتقالل ابراز خوشحالي كــرده. او ميگويــد: «خوشــحالم از اينكــه مســووليتي را در باشــگاه اســتقالل به من ســپردهاند و فرصتي شده تا به هواداران عزيز و پيشكســوتان خدمــت كنم. مــن بهعنوان پيشكسوت استقالل نماينده ساير پيشكسوتان و هواداران عزيز در هيات مديره هســتم. من همه تالشــم را ميكنم تا فرد مفيدي باشم و بتوانم به اســتقالل كمك كنم. ســاير اعضاي هيــات مديره هــم تا جايي كه مــن ميدانم افرادي عالقهمند به اســتقالل هستند. سابقه ســاير اعضاي هيات مديره مشــخص است و همگي از نفرات خوشنام، موفق و امتحان پس داده هســتند. انشــاءا... با كمك آنها بتوانيم اســتقالل را به اهدافش برســانيم. استقالل باشگاه بزرگي اســت و همه بايد تالش كنيم تا شــأن اين تيم حفظ شود. ما بايد هواداران را از خودمــان راضي نگه داريــم و موجبات شادي آنها را فراهم آوريم.» قراب اعتقاد دارد كه بازيكنان در حد واندازه اســتقالل هستند: «منصوريــان بازيكناني جذب كرده كه به نظر من در حد اســتقالل هســتند. از جمله اين بازيكنــان پژمان منتظري بــود كه حضورش در استقالل باعث خوشــحالي هواداران شد و بايد از مديريت باشگاه تشكر كرد. به هر حال بازيكنان با تشــخيص منصوريان به استقالل ميآيند و حتما به كار تيم ميآيند. به اعتقاد من استقالل در فصل نقل و انتقاالت خوب كار كرد و رضايت هواداران هم جلب شد.»

عضو هيات مديره اســتقالل اضافه كرد: «اطمينان دارم اســتقالل با نفراتي كه جذب كــرده و همينطــور اتحاد و همدلــي كه در مجموعه باشــگاه وجود دارد، فصل موفقي را پيش رو خواهد داشــت. از ايــن پس وظيفه ماست تا كاري كنيم كه بازيكنان و كادر فني فكرشان آزاد باشد و براي موفقيت استقالل و شادي دل هواداران تالش كنند.»

اما از جملــه اتفاقات بحــث برانگيز در هيات مديره اســتقالل انتخاب افرادي اســت كه پيشتر امتحان خــود را پس دادهاند. اين انتخابها شــايد خيليها را نســبت به ايجاد تغييرات نا اميد كند چون اين افراد ســابق كه در باشگاه بودند عملكرد درخشاني نداشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.