افتخاري: تيم قدرتمندی بستهايم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مديرعامل باشگاه استقالل تاكيد كرد همه بازيكناني كه براي فصل آينده در اين تيم حضور دارند، ستاره هستند. افتخاري در اين زمينه ميگويد: «خدا را شــاكريم كه برنامهريــزي يكي دو ماهه اخير و حركت هدفمند و منطقي در فصل نقل و انتقــاالت جواب داد و هواداران بــدون نگراني ميتوانند براي شــروع فصل جديد ليــگ برتر لحظه شماري كنند. از نظر من همه بازيكنان استقالل ستاره هستند و امسال ضمن حفظ بازيكنان مورد نظر سرمربي خوب تيم توانستيم تركيبي از جوانان آينده دار و مليپوش در تيمهاي ملي جوانان و اميــد و نيز بازيكنان بــا تجربه را به خدمت بگيريم و خوشحالم كه توانستم به وعــده خود مبني بر بســتن تيمي قوي عمل كنم و خدا را شــكر كه هم كادر فني و هم هواداران از اين موضوع رضايت كامل دارند.»

افتخاري با اشــاره به اينكه براي فصــل نقــل و انتقــاالت برنامهريزي حساب شــدهاي داشتيم، ميگويد: «با وجود اينكه برخي بــه نگرانيهايي در فصل نقل و انتقاالت دامن ميزدند اما بدون جنجــال و البته كامال هدفمند و با برنامه عمل كرديم و امروز رضايت را در چهره هواداران واقعي و پيشكسوتان ميبينيم.

افتخاري با اشــاره بــه توفيق در پرداخت ٠٨ درصد مطالبات فصل قبل بازيكنان و تســويه حساب با بازيكنان خارجــي ميگويد: «در آخرين اقدام با ساموئل نيز بهطور كامل تسويه حساب كرديــم و وكيل او نيز تاييديه دريافت آخرين قسط به مبلغ ٠٠٤7٣١ دالر را به فيفا اعالم كرده است. خوشبختانه با معرفي و تكميل هيات مديره استقالل اين انتظار ميرود تا برنامهريزي جهت تامين منابع پايــدار درآمدي عالوه بر اقداماتــي كه تاكنون صــورت گرفته انجام شــود و حال كه يك فصل بدون به جاي گذاشتن بدهي را طي كرديم بــا كمك هيات مديــره بتوانيم ضمن پرداخت به موقع تعهــدات اين فصل بازيكنــان، وارد دورهاي شــويم كــه پرداخــت مطالبات گذشــته بازيكنان پيشين را آغاز كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.