مگويان آمد اما ميرود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافــع ارمنــي اســتقالل دقايقي در تمريــن اين تيــم حاضر شــد. البته گفته ميشــود مگويان ممكن اســت از استقالل جدا شــود و بايــد ديد در روزهــاي آينده تكليف او چه ميشود. هراير مگويان با توجه بــه افزايش ٠2 درصدي مبلــغ قراردادش بــراي فصل پيــش رو و رســيدن به يك ميليــارد و ٠5٣ ميليون، گرانترين بازيكن اســتقالل شده است. اين در حالي است كه گرانترين بازيكن استقالل به معضلي براي آبيها بدل شده. مدافع ٠٣ ساله ارمنستاني در بــدو ورود منصوريــان به اســتقالل با قراردادي 2 ســاله در جمع آبيها ماندگار شــد اما نه در فصل اول توانست با توجه به حضور رابســون، پادواني و مجيد حسيني، نقش ويژهاي در خط دفاع اســتقالل داشته باشــد و نه حاال در فصــل دوم، منصوريان برنامهاي براي اســتفاده از او خواهد داشت. مطالبات باالي او اما دردســري بزرگ براي اســتقالل به وجود آورده. حضــور او با اين قيمت و نشســتن روي نيمكت و ســكو در اغلــب روزهــای فصل گذشــته، هزينهاي سنگين براي استقالل است.

به همين دليل منصوريان ميخواهد با جدايي او، زمينه را براي جذب يك بازيكن خارجي باكيفيتتر فراهم كند اما اين اتفاق هم با توجه به مطالبات سنگين مگويان به مشــكل خورده. بايد ديد در نهايت مســير مگويــان و اســتقالل جدا ميشــود يا اين مدافع براي يك فصل ديگر آبيپوش خواهد ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.