نامجومطلق:شهباززادهخصوصياتكاوهراندارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

نامجو مطلق هافبك قديمي استقالل نحوه يارگيري اســتقالليها را مثبت ارزيابي ميكند. مطلــق دراين زمينــه ميگويد:«فكــر ميكنم وضعيت اســتقالل در اين فصل خوب باشد كه توانســته بازيكن دو ميلياردي به خدمت بگيرد و اميــدوارم اين تيم بتوانــد در اين فصل موفق باشــد. هنوز آبيپوشــان در چند پست نياز به ترميــم دارند، آنها نبايد احساســي عمل كنند و يــك رقابت كاذب را با رقيب ســنتي خود به وجود بياورند.

در حال حاضر درست است كه شهباززاده به اســتقالل پيوســته امــا آبيپوشــان هنوز نتوانســتهاند بازيكني كه با شرايط كاوه رضايي يكســان باشــد را به خدمت بگيرند. كاوه يك مهاجم دونده بــود كه هم پاس گل ميداد، هم گل ميزد و هم حتي برخي اوقات به كمك خط دفاعي ميآمد. شهباززاده گلزن بزرگي است اما او هيچ يك از خصوصيات كاوه رضايي را ندارد.»

نامجــو در ادامه ميگويد:«در خط هافبك هم مــا هنوز به يــك پليميكر نيــاز داريم تا بتواند بــا پاسهاي طاليي خــود، مهاجمان را در موقعيــت گل قرار دهد. درســت اســت كه ابراهيمي با آبيپوشــان قــرارداد خود را تمديد كرده اما هنوز هم خط هافبك اســتقالل نياز به يك هافبك طراح و خالق دارد. بايد با توجه به اينكه استقالل در ليگ برتر، جام حذفي و ليگ قهرمانان به ميدان خواهد رفت، مدافعان چپ و راست خوب را هم در اختيار داشته باشد تا اگر خداي نكرده يكي از آنها مصدوم شــد، ديگري بتوانــد جايگزين خوبي بــراي بازيكن مصدوم باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.