محسنكريميسوالبزرگفهرستبزرگسال

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ليســت بازيكنان بزرگسال استقالل پر شــده يا هنوز يك جاي خالــي دارد؟ اين ســوالي است كه دو جواب متفاوت مثبت و منفي دارد. رســانهها از پر بودن ليست ٨١ نفره بازيكنان باالي ٣2 ســال ميگويند در حاليكــه بعضيها هم از يــك جاي خالي صحبت به ميان ميآورند. دليل اين تناقض هم كسي نيســت جز محسن كريمي. اين بازيكن متولد 29 شهريور ٣7٣١ است.

اســتقالليها ميگوينــد چــون ليگ هفدهــم از تاريخ 5 مرداد 69٣١ شــروع ميشود، كريمي همچنان جزو سهميه زير ٣2 سال محسوب ميشود و ٤2 ساله نشده است. قانون ســازمان ليگ اما برپايه تاريخ ميالدي است و ميگويد بازيكنان متولد ١١ دي ماه ٣7 به بعد جزو سهميه زير ٣2 سال محسوب ميشوند و به همين دليل، كريمي در ليــگ هفدهم جزو بازيكناني اســت كه بايد نامش در ليســت بزرگسال قرار بگيرد پس استقالل جاي خالي ندارد.

اين روزها سن وســال كريمي و نحوه قرار گرفتن اين بازيكن در ليست استقالل سوال بزرگي اســت كه تكليف جاي خالي استقالل را مشــخص ميكند. اگر سازمان ليگ براســاس تاريخ ميالدي سهميهها را در نظر بگيرد محسن كريمي جزو بازيكنان بزرگســال است و استقالل فعال جاي خالي ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.