قريب مديرعامل بعدی است؟

کليد خوردن پروژه بازگشت مديران نسبتا موفق

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

انتخاب افرادي كه ســابق در هيات مديره استقالل بودند تنها به قراب ختم نميشــود و شاهديم كه محمد حسن قريب نيز پس از مدتها سر از باشگاه استقالل درآورده است. فردي كه ميگويند آمده اســت جاي افتخاري را بگيرد. قريب كه ســابقه مديرعاملي باشــگاه اســتقالل را دارد دربــاره حضورش كوتاه حــرف زده. او ميگويد: «اميدوارم با همت همه دوستداران استقالل و بخشهاي مختلف مديريتي و فني باشــگاه، دستاوردهاي خوبي در اين دوره براي هواداران عزيز داشــته باشــيم. از حمايت های وزير ورزش و جوانان و مجموعه مديريتى ورزش و فوتبال كشــور از اســتقالل و هواداران آن تشكر مى كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.