دبيري: مديران فعلی به فوتسال ضربه ميزنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

افشين دبيري مديرعامل باشگاه دبيري درخصوص كنارهگيري تيم فوتسال دبيري از ليگ برتر امســال اينطور حــرف ميزند: «بيشــترين مشــكلي كه باعث شد چنين تصميمي بگيريم، حضور سليماني در رأس فوتسال بود. فكر ميكنم زمان ثابت خواهد كرد كه حضور او به فوتســال كشــور خيلي ضربه خواهــد زد. اميــدوارم اتفاقي بيفتد تا امثال درودگر و شــمس كه در فوتســال زحمت كشيدند روي كار بيايند.»

او در پاســخ به اين پرســش كه آيا فكر ميكند حضور ســليماني بــه موفقيتهاي فوتســال ملي در ســاليان آينده هم ضربه خواهــد زد يا خيــر، ميگويــد: «تيم ملي فوتسال ايران در جام جهاني 6۱0۲ از لحاظ تداركات جزو تيمهاي آخــر بود اما اعضاي تيم تعصــب به خرج دادنــد و كادر فني هم زحمت كشــيدند تا تيم موفق شود. اينطور نبود كه مديران بخواهند شــرايطي فراهم كنند تا فوتساليها با شوق بيشتر به كار خود ادامه دهند.» مديرعامل باشگاه دبيري تبريز با بيان اينكه ايران در فوتســال استعدادهاي سرشاري دارد، معتقد است: «ميتوانيم يك تيم ملي ديگر از دل ليگ داشــته باشــيم اما مديريت فوتســال هم بايد بهتر از اين باشد. مطمئنم ته دل افراد داخل فوتسال و مربيان هم از مديران ناراضي هســتند. زماني بود كه با اســپانيا بازي تداركاتــي برگزار ميكرديم امــا ديدارهاي تداركاتي كنونــي ما در حد و اندازههاي تيم ملي نيســت.» دبيري با اشاره به تماس رييس فدراســيون فوتبال با شهرام دبيري مالك باشــگاه دبيري ميگويد:«تاج خيلي برخورد خوبي با مالك باشــگاه داشت اما سليماني انگار با ما قهر است. كفاشيان هم به ما گفت اولي با دومي چه فرقي دارد! او همه چيز را به شوخي ميگيرد. ما در جواب گفتيم شركت كردن يا نكردن ما هم تفاوتي ندارد. با تماس تاج، قانع شديم كه در ليگ برتر شركت كنيم اما انگار ته دل مديران فوتسالي اين بود كه ما نباشيم.» او حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد: «ســليماني ترجيح ميدهد كسي مانند ما كــه اعتراض ميكند، در فوتســال نباشــد. حتي شــنيدم كه او ســال گذشته گفت خوب شد كه تيمهاي شهيد منصوري قرچــك و ميثاق تهــران از فوتســال كنار كشيدند. ســليماني دوست دارد كه ما هم از ليگ برتر كنار بكشــيم. به احتمال زياد تيم به باشگاه پارسيان شهر قدس واگذار خواهد شد و اين تيم در ليگ برتر سال آينده شركت خواهد كرد.» مديرعامل باشــگاه دبيري در اين باره كه آقاي ســليماني عنوان كرده كه ليگ برتر امســال با ۳۱ تيــم و بدون حضور دبيري يا تيم جايگزين آن برگزار خواهد شد، اينطور واكنش نشان ميدهد: «با كفاشيان صحبــت كرديم، او در جريــان اين موضوع اســت و با اين واگذاري هــم موافقت كرده است.» به نظر ميرســد اينگونه اختالفات در وهله اول باعث از بين رفتن استعدادهاي فوتسال خواهد شــد و در ثاني دود اينگونه رفتارها به چشــم فوتبال ملي خواهد رفت و باعث عقب رفتگي فوتسال خواهيم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.