خطيبي: قول صعود ندادهام

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رســول خطيبي در مورد حضور مجددش در تيم ماشينســازي تبريز اينطور حرف ميزند: «ابتدا بايد از شــهردار تبريز و ششگالني رييس هيات فوتبال اســتان تشــكر كنم. اگر اين دو عزيز نبودند تيم ماشينســازي اين فصل وجود خارجي نداشــت و منحل ميشــد و در مســابقات ليگ دسته اول شــركت نميكرد. حضور من مهم نيســت، مهم اين اســت كه اين تيم ريشــهدار و قديمي همچنــان در فوتبال ايران حضور دارد. خودم دوســت نداشتم ديگر در ليگ دسته يك مربيگري كنم اما چون بحث تيم شهرم بود اين پيشــنهاد را پذيرفتم و نتوانستم پاسخ منفي به ماشينسازي بدهم. كار سختي پيش رو داريم زيرا تمرينات تيمهاي ديگر شروع شده و ماشينسازي هنــوز شــروع نكرده اســت. البته مــن فهرســت بازيكنــان موردنظرم را به باشگاه ارائه كردم.»

ســرمربي ماشينســازي با اشــاره به علي خاكزاد مديرعامل باشــگاه ماشينســازي اينطور حــرف ميزند:«خاكــزاد را فصل گذشــته من براي سرپرســتي تيم ماشينسازي آوردم و اكنون او مديرعامل باشگاه شده و ميتواند تواناييهايش را بارديگر اثبات كند و نشان ميدهد كه انتخابم در فصل گذشته هم درست بوده است.»

خطيبي در مورد اينكه قول صعود به ليگ برتر را به مســووالن باشــگاه داده يا نه، معتقد اســت: «در مربيگري فوتبال قول دادن معنايي ندارد امــا من همواره در تيمهايي كه مربيگري كردهام جزو مدعيان بودهاند. ســه سال در ليگ دســته اول مربيگري كردهام كه دوبار تيمهاي ماشينسازي و گسترش را به ليگ برتر آوردم و يك بار هم تا دقيقه 0۹ مدعي صعود بودهايم.»

او در مورد زمان آغاز تمرينات و انتخاب دستيارانش ميگويد: «امروز در باشگاه ماشينسازي جلسهاي برگزار ميشود و بعد از آن زمان آغاز تمرينات مشــخص ميشود. من برنامههايم را به باشگاه ارائه دادهام. دستيارانم هم در اوايل هفته آينده انتخاب خواهند شد اما حسين خطيبي به دليل اينكه يكي دو پيشــنهاد دارد بعيد است كه فصل آينده در تيم ما حضور داشته باشد و يك كادر فني جديدي در تيم ماشينسازي حضور خواهند داشت.»

سرمربي ماشينسازي در مورد حضور دو تيم شهرداري و ماشينسازي در ليگ يك ميگويد: «تيم شــهرداري تبريز هم از دوســتان ما هســتند و تمرينات آنها نيز زودتر شروع شده و براي آنها نيز آرزوي موفقيت ميكنم و در مورد مسائل ديگر بايد بگويم آنها در حيطه اختيارات فني من نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.