شمسايي:باكنارهگيريدبيري جذابيتليگكمميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحيــد شمســايي در خصــوص آغاز ليگ برتر فوتســال اينطور حــرف ميزند: «متأســفانه با خبر شديم كه تيم دبيري از ليگ كنارهگيري كرده است. اين تيم چند سال است كه در ليگ برتر حضور داشت و اين موضوع واقعا ناراحت كننده اســت. به هرحال ليگ برتر شروع شده و بايد به فكر بازيها باشــيم.» اودرباره كنارهگيري تيم دبيــري تبريز و اينكه آيــا عدم حضور اين تيم در جذابيت ليگ تأثيرگذار خواهد بود يا خير، معتقد است: «وقتي تعداد تيمهاي مدعي كم باشــد، جدابيت ليــگ هم كم ميشــود. دبيري در اين چند ساله همواره جــزو يكي از تيمهاي بــاالي جدولي بوده و انگيزه و شــور و اشــتياق را در ليگ برتر افزايش ميداد.»

ســرمربي - بازيكــن تيــم فوتســال تأسيســات دريايي در خصــوص اينكه در نبود دبيري جــدال قهرماني بين تيمهاي گيتيپســند، مس ســونگون و تأسيسات دريايي خواهد بــود، ميگويد: «ليگ ايران سراســر استعداد اســت. اعتقاد دارم وقتي تيمهــاي مدعي كــم ميشــود، وضعيت خطرناكتــر اســت. همــه بازيهاي ليگ برتر سخت اســت و تمام تيمها كار دفاعي و فوتســال را ياد گرفتهاند. به طور كلي در تمام دنيا به همين شــكل است و تيمهايي كه هزينه بيشتري ميكنند، جلوتر هستند. بهعنــوان مثــال تيمهاي بارســلونا و رئال مادريد هم هزينه زيادي ميكنند و همواره رده اول و دوم اسپانيا را در اختيار دارند.»

او حرفهايــش را اينطور ادامه ميدهد: «در ليــگ ما هم شــايد برخــي از تيمها مقطعــي نتيجه بگيرند امــا در نهايت اين سه تيم هســتند كه بهعنوان مدعي ظاهر ميشــوند. اگر بخواهم بــه ترتيب بگويم، ابتدا گيتيپســند به دليــل اينكه در جام باشــگاههاي آســيا حضور دارد و بازيكنان خوبي هم به خدمت گرفته شانس بيشتري بــراي قهرماني دارد. پــس از اين تيم مس ســونگون اســت كه با جذب مليپوشــان شانس خود را باال برده است. بعد از اين دو باشگاه، تيم حفاري و ما هستيم كه شانس داريم. ما تيم خطرناكي هستيم و ميتوانيم در رتبههــاي باالي جدول حضور داشــته باشــيم. ساير تيمها هم ميتوانند خطرناك باشــند اما همانطور كه گفتم تيمهايي كه زودتر شروع كردند و هزينه بهتري كردند، موفقترند.»

وحيد شمســايي در بــاره تاثير اين گونه حواشــي بر تيم ملي هــم معتقد اســت: «هر چقدر بازيها و مسابقات با برنامه و با حضور حداكثري تيمها برگزار شــود، قطعا به نفع تيم ملي خواهد بود، فوتسال ما حرفهاي زيادي براي گفتن در دنيا دارد و من اميدوارم كمتر شاهد اين حواشي باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.