زهيوي: هر بازيكني جاي من بود به فوالد نميآمد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهــدي رحيمزهيوي در مورد شرايط فعلي فوالد خوزستان و اردوي اين تيم اينطور حــرف ميزند: «در حال برگــزاري يك اردوي خيلي خــوب هســتيم و هــواي زنجان هــم خوب اســت. ما زير نظــر آقاي جمالي بدنســازي بســيار خوبي را انجــام ميدهيم. او واقعا در كارش حرفهاي اســت. ما هر روز ســه جلســه پرفشــار تمرين ميكنيم و اميدوارم مزد اين تمرينات را در ليگ برتر بگيريم.» او اشــارهاي به هدف فوالد در ليگ آينده دارد: «تمام ســعي ما اين است كه در نيمه باالي جدول باشــيم، ولي مطمئنا منتظر شروع بازيها هستيم تا ظرفيت تيم خودمان را ببينيم. ما حتما ميخواهيم براي كســب ســهميه آسيا بجنگيم. با اين حال هنوز چيزي قابل پيشبيني نيســت.» زهيوي درخصوص پيوســتن به فوالد خوزســتان و اينكــه برخي تصــور نميكردند او چنيــن انتخابــي انجــام دهد، ميگويــد: «خيليها فكــر نميكردند فــوالد را انتخاب كنــم، ولي من از اين انتخاب راضي هســتم. شايد هر بازيكني جاي من بود به فوالد نميآمد، چون پيشنهادهايي داشتم كه از لحاظ مالــي خيلي بهتر از فوالد بود. شــايد در تيمی ديگر ميتوانســتم بيشتر خودم را نشان دهم، ولي بهخاطر مردم خوزستان و كار كردن با پورموسوي تصميم گرفتم به فوالد بيايم.» مهاجم جديد تيم فوتبال فوالد خوزستان در خصــوص تيم ملــي هم معتقد اســت: «من امســال بايد بيشتر تالش كنم، چون هدفم رفتن به جام جهاني اســت. من در استقالل خوزستان به تيم ملي دعوت شــدم و حتي لژيونر هم شدم. بايد امســال هم تالشم را بيشتر كنم تا بتوانم به تيم ملي دعوت شوم. من هرگز پا پس نميكشم و حرفهاي زيادي براي گفتن خواهم داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.