بهرامي: سليماني فكر ميكند كميته فوتسال پادگان نظامي است و ما هم سربازانش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كريم بهرامي رييس هيأت فوتبال اســتان قم در مورد آخرين وضعيت تيم فوتســال ياسين پيشرو قم اينطور حرف ميزند: «بعد از انصراف مديران ياســين پيشــرو قم (هيات فوتبال قم) از تيمداري و نبود حامي مالي الزم در استان قم، طبق نظر مسووالن اســتان، اين تيم مستقيما زير نظر هيأت فوتبال درآمد. اين تيم در حال حاضر فاقد حامي مالي است و حتي ما هنوز نتوانســتيم بازيكن جديد و يا حتي ســرمربي جديد انتخاب كنيم و فعال دو نفر از بازيكنان را بهعنوان مربي بازيكن انتخاب كرديم و با توجه به مشكالت مالي، امســال چارهاي نداريــم كه از بازيكنان جوان و كــم تجربه بومي در ليگ برتر اســتفاده كنيم.» رييس هيأت فوتبال استان قم در رابطه با بازي امروز در مقابل گيتي پسند اصفهان ميگويد: «ما طي نامه رسمي به كميته فوتســال اعالم نموديم كه در اين تاريخ نميتوانيــم بازي را برگزار كنيم به دليل اينكه مسابقات بينالمللي كشتي نوجوانان جام يادگار امام (ره) در اين شهر و سالن شهيد حيدريان برگزار ميشود. با توجه به اينكه اين سالن تنها ســالن استاندارد در شهر قم است و مشتاقان زيادي براي اين ديدار مراجعه ميكنند ما در حال حاضر سالن ديگري براي برگزاري اين مسابقه در اختيار نداريــم و از طرفي ســالنهاي ديگر ما فاقد امكانات و اســتانداردهاي الزم است و همچنين فاصله ســالنها تا مركز شهر خيلي زياد است و در نزديكي اتوبان قرار دارند و شــوراي تامين استان قم زير بار برگزاري اين مسابقه در محــل ديگري نميرود.» او حرفهايش را اينطــور ادامه ميدهد: «در حال حاضر سليماني سرپرست دبيري كميته فوتسال با ما تعامل ندارد و ميگويد اين مســابقه حتما بايد در همان تاريخ برگزار شــود و از طرفي فكر ميكند كميته فوتسال پادگان نظامي است و ما هم سربازان پادگان هستيم و دستور ميدهد اما ايشان كامال در اشتباه هستند. طبق قانون هيأت فوتبال استانها نماينده فدراسيون فوتبال در آن استانها هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.