اردوی پيش فصل صنعت نفت در تركيه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم صنعت نفت آبادان در تازهترين فعاليــت نقل و انتقاالتــياش قرارداد دو بازيكن خود را تمديد كرد.

لوسيانو پريرا كه پيش از اين قرارداد خــود را به صورت غير حضــوري با تيم صنعت نفت آبادان امضا كرده بود، رسماً به اين تيم پيوست.

اين مهاجم برزيلي سال گذشته در تيم گسترش فوالد حضور داشت و با عقد قراردادي يكساله، اين بار در نفت آبادان شاگرد فراز كمالوند شد.

همچنين ناصر ســاالري، دروازهبان فصل گذشــته نفت آبادان نيــز قرارداد خود را به مدت يك سال ديگر با طاليي پوشان تمديد كرد.

عزيز معبودي، بازيكن فصل گذشته ايــن تيم، پس از مذاكرات انجام شــده، قراردادش را تمديد كرد. اعضاي صنعت نفت آبادان سهشنبه براي برپايي اردويي ۴۱ روزه راهي تركيه خواهند شد.

اين تيم آباداني امسال سرمايه گذاري خوبي انجام داده و توانســت خيلي زود و قبل از خيلــي از تيمها اقدام به جذب بازيكن كند.

نفت آبادان بازيكنــان خوبي را هم بــه خدمت گرفته كه قطعــا يكي از آنها لوســيانو پريرا خواهد بــود، اين مهاجم پيش از نشــان داده كــه بازيكن خوبي است و در صورتي كه خوب تغذيه شود، ميتواند دروازه حريفان را باز كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.