زليكاني لباس فوالد را میپوشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مســووالن اين باشگاه در جريان اردوي تيم فوالد خوزســتان در شهر زنجان موضوع تقويــت تيم را دنبال كردند و با يــك هافبك ليگ برتري به توافق دست يافتند. روز گذشته در هتل محل اســتقرار فوالد در زنجان جلســهاي بين عليرضــا اژدري زاده، مديرعامل باشــگاه و اميــر زليكاني برگزار شــد كه در پايــان قراردادي بــه مدت يك فصل امضا شــد تا اين بازيكن ســرعتي به جمع فوالدمردان بپيونــدد. زليكاني متولــد مرداد 68 اســت و ســابقه پوشــيدن پيراهن تيمهاي صنعت ســاري، شيرين فراز كرمانشــاه، فوالدنوين خوزســتان و صنعت نفت آبادان را دارد. مســووالن باشگاه فوالدخوزســتان براي حضور قدرتمند تيــم بزرگســاالن خود در رقابتهــاي ليگ هفدهــم تاكنون با رحيم زهيوي، اميــر زليكاني، حميد گلزاري امجد، علي اصغر عاشــوري، حامد لــك، آرمان رمضانــي، پيمان شيرزادي و ايمان مبعلي قرارداد بسته و با احمد عبدا... زاده، عبدا... ناصري، عبدا... كرمي، ايوب والي، سينا مريدي و يوســف وكيا ...و تمديــد كردهاند. فوالد خوزستان بعداز يك دوره انفعال و جدا شدن برخي از بازيكنانش، چند روزي اســت كه فعال شده و توانسته بازيكنان خوبــي را به خدمت بگيرد. اين موضــوع يعني جــذب بازيكنان خوب به جــاي جدا شــدهها، بعداز اعتراض هواداران فوالد خوزســتان به وقوع پيوســت و حاال رضايت نسبي هواداران را به همراه داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.