امتياز دبيري به شهر قدس منتقل ميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روز گذشــته كاظم سليماني اعالم كرد كه ۳۱ تيم مــدارك خود را به فدراســيون فوتبال ارســال كردهاند و تنها دبيري بود كه مدركي ارســال نكرد. اين تيــم از ليگ برتر امســال كنار گذاشته خواهد شد و ليگ برتر با حضور ۳۱ تيم برگزار ميشــود اما دبيري از واگذاري تيم دبيري به شــهر قدس حرف ميزند: «به احتمال زياد سهميه ليگ برتري باشــگاه به تيم پارسيان شــهر قدس واگذار خواهد شــد و اين تيم در ليگ برتر سال آتي شركت خواهد كرد. با آقاي كفاشيان صحبت كرديــم، او در جريان اين موضوع اســت و با اين واگذاري هم موافقت كرده اســت. هيات فوتبال اســتان آذربايجان شرقي هم موافقت كرده و مــن در حال پيگيــري كارهاي اين انتقال هســتم.» با اين شــرايط بايد ديد كه آيا سازمان ليگ فوتســال اجازه شركت تيم خريدار امتياز باشــگاه دبيــري در ليگ برتر فوتســال را ميدهد و ليگ برتر امســال ۴۱ تيمي خواهد شد يا اينكه همان ۳۱ تيم حق شركت در ليگ برتر فوتسال را دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.