صالح: خودم را از خانواده پيكان جدا نميدانم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميد سينك هافبك پارس جنوبي جم كه قــراردادش را با اين تيم تمديد كــرد، در رابطه بــا ايــن تصميم خود ميگويد: «پارس از هر لحاظ تيم خوبي بود و من ترجيــح دادم بمانم. از لحاظ مالــي و مديريت و كادر فني و بازيكنان همه چيز در بهترين شــرايط اســت و دليلي براي جدايي وجود نداشــت. تيم ما خوب بســته شــده. بازيكنان خوبي داشــتيم و نفرات باكيفيتــي هم اضافه شــدهاند. تلفيق خوبي از ليگ يكيها و ليگ برتريها ايجاد شده. با اين شرايط ما جزو 4 تيم اول هســتيم و در بدترين شرايط در بين شش تيم خواهيم بود.» ســينك درباره مقايســه تيــم پارس با استقالل خوزســتان ادامه ميدهد: «ما اصال خودمان را با آنها مقايسه نميكنيم. ســال پيش به بچههاي تيم گفتم هيچ چيز از استقالل خوزســتان كم نداريد. من تاكنون ســه قهرماني با اســتقالل خوزستان، نفت مسجدسليمان و پارس جنوبي داشــتهام و اميدوارم اين مسير تداوم داشــته باشد. امســال حرفهاي زيــادي بــراي گفتن خواهم داشــت.» هافبك پارس جنوبي جم درباره مقايسه تيمش با اليپزيگ به خاطر قهرماني در دســتههاي پايينتر با وجود قدمت كم ميگويــد: «بله، از اين جهت شــباهت داريــم و ما بــه نوعي اليپزيــگ ايران هستيم. مطمئن باشيد اين فصل از تيم ما خيلي ميشنويد. تيم ما در دسته دوم با مهدي پاشازاده اول شد. در دسته يك با مهدي تارتار قهرمان شديم و حاال در ليگ برتر هستيم.»

اردوي پيــش از فصــل تيــم تراكتورســازي در تهــران همراه با ســه بازي تداركاتي خواهد بود. به درخواســت يحيي گلمحمــدي اردوي آمادهســازي تراكتورســازي از 3۱ تا 3۲ تير در تهران برگزار ميشــود و تراكتورســازي در طول برگزاري اين اردو ســه مســابقه تداركاتي برگزار ميكند. قرمزپوشان روز 3۱ تير در ايفمارك حضور پيــدا ميكنند و آزمايش پزشكي ابتداي فصل را انجام خواهند داد. اين اردو تــا روز 3۲ تيــر در تهران ادامه خواهد يافت و شاگردان گلمحمدي پس از انجام سه مسابقه تداركاتي در آستانه آغاز بازيهاي ليگ به تبريز برميگردند. كاظم محمودي سرپرســت تيم تراكتورسازي در مورد وضعيــت تمرينات اين تيم ميگويد: «تمرينات تيم طبق برنامه برگزار ميشود. شنبه با عقاب تبريز بازي كرديم و پنجشنبه هم به مصاف منتخب آكادمي ميرويم. به احتمال فــراوان روز ۲۱ تير هم يك ديدار دوســتانه برگزار خواهيم كرد. فكر ميكنم حدود 0۲ روز ديگــر هم بتوانيم در زمين اختصاصيمان تمريــن كنيم.» محمودي در مورد اينكه آيا به عارف آغاســي، علي طاهران و مهــدي محمديان اجازه حضور در تمرينــات تيم ملي اميد داده شــده يا نه، توضيــح ميدهد: «بله ايــن نفرات به تمرين تيم ملي اميد ميروند و برايشــان در مســابقات پيــش رو آرزوي موفقيــت ميكنيم.»

مجيــد صالح مربي جديــد پيكان كه قرار است اين فصل بهعنوان دستيار مجيد جاللي كار خود را دنبال كند، درباره حضور در اين تيم خودروساز تهراني ميگويد: «از چند روز قبل پيشــنهادي از سوي باشگاه پيكان شد و طي دو، سه نشست با مسووالن اين باشگاه و آقاي جاللي در مجموع به اين جمعبندي رســيدم كه با اين تيم همكاري كنم. در اواخــر دهه هفتاد بهعنوان بازيكن در ايــن تيم حضور داشــتم و كاپيتان اين تيم شــدم. خودم را از خانواده پيكان جدا نميدانم و خوشــحالم از اينكه در اين تيم در كســوت مربي ميتوانــم خدمات جديد ارائه دهم.»

صالــح در رابطه با اينكــه هدفگذاري پيــكان براي فصــل آينده چيســت، ادامه ميدهد: «هدفگذاري ما فقط بهتر شــدن از قبل اســت. من در مــورد اينكه اين تيم دنبال ســهميه اســت و نيســت و يا اين قبيل صحبتها نظــري نميدهم. تنها اين را ميگويــم كه پيكان در پي رســيدن به بهترين شــرايط و در مســير بهتر حركت كردن قرار دارد. با شــناخت كامل پيكان را انتخاب كردم و مطمئنم با اين تيم روزهاي خوبــي را تجربه ميكنم. همــكاران خوبي در ايــن تيــم دارم و از مجموعه مديريت و همچنيــن آقاي جاللي كه ايــن فرصت را ايجاد كرد تا زمينه همكاري بنده با اين تيم فراهم شود تشكر ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.