ميخواهيم به موفقيت برسيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدباقر صادقي ۲ سال قبل به خاطر اينكه در ذوبآهن نيمكتنشين شده بود، از اين تيم سبزپوش اصفهاني جدا شد و به صبا رفت تا بلكه در آنجا به روزهاي اوجش برگردد. صادقي اما در اين تيم هم به نيمكتنشــين تبديل شــد و نتوانست آنطور كه بايد و شايد خودنمايي كند چراكه صمد مرفاوي و كريم بوستاني به حامد لك و محسن فروزان اعتقاد بيشــتري داشــتند و لك را در نيمفصل اول و فــروزان را در نيمفصــل دوم درون دروازه تيمشــان قرار دادند. با ســقوط صباي قم به ليگ يــك، صادقي به دنبال ايــن بود كه به تيــم ديگري برود و در آنجا شــانس خود را براي فيكس شــدن امتحان كند. او در نهايت به تيم ســابقش يعني ذوبآهن برگشت. آن هم در شرايطي كه رشيد مظاهري همچنان در اين تيم حضــور دارد و دروازهبان فيكس محسوب ميشود. با اين حال به نظر ميرسد صادقي راضي اســت. اين دروازهبان باتجربه درباره بازگشــت به ذوبآهن ميگويد: «پس از جدايــي از ذوبآهــن در چند تيم حضور داشتم و االن بسيار خوشحالم كه اين فرصت نصيبم شــد تا بار ديگر به شهر و خانه خودم برگردم. باشــگاه ذوبآهن يكــي از بهترين باشــگاههاي ايران اســت. اين ســومين بار اســت كه پيراهن ذوبآهن را به تن ميكنم. اميــدوارم بتوانم با اين تيــم در فصل جاري به هدفهايي كه داريم برســيم.» محمدباقر صادقي درباره شرايط ذوبآهن در اين فصل هم ادامه ميدهد: «شرايط ذوبآهن در فصل جديد قابل توجه است. ذوبآهن هم به لحاظ مديريتي، هــم به لحاظ داشــتن كادر فني كاربلد و هم از حيث بازيكن شــرايط خوبي دارد كه اميدواريم بتوانيــم در كنار يكديگر فعل خواســتن را صرف كــرده و به موفقيت دســت يابيم. از هميــن جا از همــه مردم اصفهــان و هواداران هــم ميخواهم حمايت همه جانبهاي از تيم داشــته باشند تا بتوانيم در حد نــام و اعتبار ذوبآهــن به موفقيت دست يابيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.