محمودكريمي:سپاهانبايدبازيكنانباكيفيتبگيرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمود كريمي مربي سپاهان معتقد است تيمش براي قهرمان شدن در ليگ برتر نياز به جذب چنــد بازيكن باكيفيت دارد. كريمي در مورد حضور مجددي كه در تمرينات تيم ســپاهان داشــت، ميگويد: «دو سال پيش كه از ســپاهان رفتم ديگر نميخواســتم به فوتبال برگردم. خودم هم نميدانم چرا دوباره برگشــتم اما وقتي كرانچار از من خواست كمكش كنم در نهايت تصميم گرفتم تا به خواســته او جواب مثبت بدهم. اميدوارم فصل خوبي را در سپاهان سپري كنيم.»

مربــي ســپاهان در رابطه با شــانس قهرماني تيمــش ادامه ميدهد: «قهرماني در ليگ ساده نيســت و خيلي از تيمها دنبال اين عنوان هستند. ســپاهان هم براي قهرمان شدن نياز به جذب چند بازيكن باكيفيت دارد تا بتواند خودش را در بين مدعيان قهرماني قرار دهد.»

محمود كريمي با اشــاره به جدايي احســان حاجيصفي از ســپاهان ميگويد: «اين اتفاق به ضرر ســپاهان است چون حاجيصفي بازيكني است كه در چند پست ميتوانست به سپاهان كمك كند. واقعا سخت است بتوانيم بازيكني با كيفيت او پيدا كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.